Samordnet areal- og transportplanlegging

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bidrar til effektive og sikre transportløsninger, at det blir bygget tilstrekkelig boliger og at arealer blir forvaltet bærekraftig. God planlegging av kompakte byer og tettsteder reduserer transportbehov og gjør at innbyggerne kan gå, sykle og bruke kollektivtransport på de fleste av sine reiser.

Hvordan vi bruker arealene og utformer transporttilbudet betyr mye for vår hverdag og helse. Det betyr også mye for byer- og steders attraktivitet, og for næringsutvikling. En effektiv arealbruk skal ivareta hensynet til klima, miljø og natur. Ved å samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen er det mulig å forvalte arealene på en bærekraftig måte, og utvikle effektive og klima- og miljøvennlige transportsystemer, som bidrar til samfunnsøkonomisk effektivitet.

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Loven skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling som legger til rette for verdiskapning og næringsutvikling, ivaretar klimahensyn, fremmer samfunnssikkerhet og fremme befolkningens helse.

 

 

Veiledning og ressurser

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 gir føringer for en bærekraftig areal- og transportutvikling. Dette er nærmere utdypet i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning viser til sammenhengen mellom klima- og energiplanlegging og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til denne retningslinjen. 

Kommunal- og distriktsdepartementets (KDD) Kart over statlig lokalisering av arbeidsplasser i de ni største byområdene.

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet, Kommunal- og distriktsdepartementet og KS har utviklet et arealdataverktøy (ADV) som skal gi bedre informasjon om hvordan arealbruk påvirker transportomfang. Verktøyet kan brukes sammen med de regionale transportmodellene og vil bidra til bedre kunnskap om hvordan nullvekstmålet for personbiltransport kan nås i byområdene. Les mer om verktøyet 

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler og legger til rette data som er relevant for kommunal- og regional planlegging på https://kart.ssb.no  

Kommunal- og distriktsdepartementets (KDD) samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om utvikling og tilgjengeliggjøring av arealstatistikk, og første versjon av arealprofiler for norske kommuner er publisert på ssb.no. 

Arealbruk i din kommune (SSB)  

Indikatorer for arealprofiler (SSB/Tableau) 

Kommuneareal (SSB) 

Nettstedet Tiltakskatalog for transport og miljø - Transportøkonomisk Institutt (TØI)  oppsummerer kunnskap og forskning om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. 

Statens vegvesen har i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene utarbeidet  byutredninger som brukes til å vurdere areal- og transportvirkemidler for å nå nullvekstmålet for personbiltransport. 

De statlige transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metodikk for samfunnsøkonomiske analyser, se NTP metode

Rapport laget på oppdrag fra KMD om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder: Analyser av arealbruk i byområder  

Panda er et verktøy og nettverk for regional analyse som også er relevant for planlegging innen tema som for eksempel kommunal økonomi, areal og transport.  

 

Ansvar og roller

Samordnet areal- og transportplanlegging forutsetter god samordning på tvers av forvaltningsnivåene og sektorer. Planlegging etter plan- og bygningsloven skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng.  Både kommune, fylkeskommune og statlige etater har viktige virkemidler og oppgaver som berøre areal- og transportplanlegging. God samordning forutsetter at disse aktørene samarbeider godt.  

Kommunene er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommuneplanens samfunnsdel med strategisk arealkart og kommuneplanens arealdel er sentrale verktøy for å sikre en god samordning av arealbruk og transportløsninger.  

Regjeringen forventer at kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder, gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet for omgivelsene, og på en måte som ivaretar vern av dyrket jord. Lokalisering av boliger, service, handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. Kommunene har også en viktig rolle i utviklingen av regionale areal- og transportplaner som fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet.  

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for utarbeidelse av regionale planer etter plan- og bygningsloven. Regional planstrategi redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Flere fylkeskommuner har laget egne planer for samordnet transport- og arealplanlegging.  For alle byområder med byvekstavtaler er de regionale transport- og arealplanene et viktig grunnlag for å sikre en omforent og effektiv arealpolitikk. 

Kommunal- og distriktsdepartementet med underliggende virksomheter 

Statsforvalteren er regional samordningsmyndighet for staten. Statsforvalteren skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene. Statsforvalteren har et særskilt ansvar for å følge opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I de ni største byområdene har statsforvalteren en rolle som statlig representant i forhandlinger om, og oppfølgingen av, byvekstavtalene.  Forhandlingene om byvekstavtalene i hvert enkelt byområde ledes av Statens vegvesen. Statsforvalteren har her en særskilt rolle i å ivareta arealdelen i avtalene. 

Statsbygg har som formål å skaffe til veie og forvalte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. I tillegg skal Statsbygg bistå og gi råd til statlige virksomheter om blant annet lokalisering. Statsbygg forvalter databasen Statens lokaler, som har oversikt over statens eide og leide lokaler i sivil sektor.  

Kartverket er statens fagorgan innen kart og geodata og leverer landsdekkende geografisk informasjon og tjenester som er relevante for areal- og transportplanlegging. Kartverkets tilbyr blant annet samferdselsdata som er gratis og omfatter alle veier i Norge med kopling til adresser, samt flyplasser og luftfartshindre. Kartverket tilrettelegger også data om tilgjengelighet, både som datasett og gjennom innsynsløsningen Kartverkets kartklient

Distriktssenteret  er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling. Senteret skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer. Arbeidsfeltet omfatter også bærekraftig stedsutvikling og klimavennlige areal- og transportløsninger. 

Samferdselsdepartementet med underliggende virksomheter  

Ansvar for regjeringens arbeid med byvekstavtaler, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Departementet har det overordnede ansvaret for Nasjonal transportplan.  Transportvirksomhetene bistår departementet i dette arbeidet. 

Statens vegvesen har flere roller og oppgaver som berører planlegging. Det omfatter blant annet samordnet areal- og transportplanlegging, utredninger på overordnet nivå, konkret planlegging av prosjekter etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen gir innspill til andres planer og kan fremme innsigelse til forslag til kommune(del)plan og reguleringsplan dersom planforslaget er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser innenfor sitt ansvarsområde.  

Jernbanedirektoratet har viktige oppgaver knyttet til samordning av areal- og transportplanlegging. Disse er særlig knyttet til deltagelse i forbindelse med planlegging av jernbaneinfrastruktur, strategi og utredningsarbeid, men også direkte gjennom samarbeid i byområdene, både som representant i styring av byvekstavtaler og strategisk samarbeid i byområder med jernbane. De ivaretar også jernbanesektorens nasjonale interesser som innsigelsesmyndighet. 

Bane NOR har ansvar for nasjonal jerbaneinfrastruktur. Virksomheten har en viktig rolle gjennom å planlegge, bygge ut og vedlikeholde jernbanen, stasjonene og terminalene. Dette omfatter utvikling av jernbanens eiendommer og knutepunktsutvikling.  

Klima- og miljødepartementet med underliggende etater 

Faglig ansvar for kunnskap om klimaendringene, og samordning av det statlige klimatilpasningsarbeidet. Miljødirektoratet bistår Klima- og miljødepartementet i dette arbeidet.