Plan- og bygningsloven (2008)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Plandelen trådte i kraft 1. juli 2009 - Bygningsdelen trådte delvis i traft 1. juli 2010.

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov (plandelen) er nærmere beskrevet i rundskriv T-2/09.

Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) er nærmere beskrevet i rundskriv H-1/10.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser