§ 21-7 og SAK10 § 7-6 - Departementet svarer på spørsmål om gebyrbortfall for fradelingssøknader

Reglene om gebyrbortfall gjelder ikke for tiltak som er omfattet av pbl. § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd og SAK10 § 7-6. 2. Det har vært lovgivers intensjon at fradelingssøknader skal være unntatt fra reglene om gebyrbortfall.

Vi viser til e-post av 3. januar 2022, med vedlagt svar fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) av 30. desember 2021. Saksbehandler Mari Vejlgaard Sundet spør om det er riktig at det ikke er hjemmel for å gi gebyrbortfall i fradelingsaker, eventuelt om det likevel gis gebyrbortfall dersom fradelingssøknaden krever dispensasjon. Videre spør dere om reglene om gebyrbortfall er tilpasset fradeling.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag. Vi gjør oppmerksom på at begrepet "fradeling" er erstattet med "opprettelse og endring av eiendom", se for eksempel plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 1-6, 20-1, 26-1 og 28-1. Årsaken til dette er endringer i lov om eiendomsregistrering (matrikkellova). Endringen innebærer imidlertid ikke noen realitetsendring. Vi vil derfor benytte begrepet "fradeling" i svaret vårt.

Departementets svar

1. Reglene om gebyrbortfall gjelder ikke for tiltak som er omfattet av pbl. § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd og SAK10 § 7-6

Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1, skal som hovedregel avgjøres av kommunen innen 12 uker, jf. pbl. § 21-7 første ledd. Det samme gjelder søknad som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd.

Pbl. § 21-7 tredje ledd er et unntak fra hovedregelen. Tiltak som omfattes av pbl. § 20-4, det vil si tiltak som kan forestås av tiltakshaver, skal avgjøres av kommunen innen tre uker dersom tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Søknad om fradeling er omfattet av pbl. § 20-4 første ledd bokstav d).

Det følger av byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6 at byggesaksgebyret bortfaller ved overskridelse av tidsfristene i pbl. § 21-7 første og fjerde ledd.

Vi er dermed enig med DiBK i at det ikke kan kreves tilbakebetaling av byggesaksgebyr for søknader etter pbl. § 20-4 som oppfyller vilkårene for tre ukers saksbehandlingstid, jf. pbl. § 21-7 tredje ledd.

Vi minner i likhet med DiBK om at søknader som ikke oppfyller vilkårene for tre ukers saksbehandlingstid, for eksempel fradelingssøknader som krever dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. Dersom søknaden faller inn under dette fristalternativet, faller byggesaksgebyret bort ved overskridelse av 12-ukersfristen.

2. Det har vært lovgivers intensjon at fradelingssøknader skal være unntatt fra reglene om gebyrbortfall

Dere spør videre om regelen i § 20-4, jf. § 21-7 tredje ledd er tilpasset fradeling. Dere mener bakgrunnen for at det ikke gis gebyrbortfall for søknader etter pbl. § 20-4 må være at man ofte i slike saker kan igangsette på eget ansvar, og at dette ikke er tilfellet i fradelingsaker.

Intensjonen med bestemmelsen i pbl. § 20-4 er å regulere søknadspliktige tiltak som det ikke er hensiktsmessig å stille krav til at tiltakshaver bistås av fagkyndige foretak med ansvarsrett. Dette er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 313, der det blant annet fremgår:

«Tiltakshaver må ha tillatelse for å sette i gang tiltaket, men han kan selv stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Dette er ikke til hinder for at tiltakshaver lar oppgavene utføres av andre på sine vegne. [] Departementet legger til grunn at dette er ukompliserte tiltak som kan avgjøres raskt. Det framgår av § 21-7 andre ledd at fristen for å behandle søknaden er tre uker der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Det antas at denne fristen er tilstrekkelig, da tiltakshaver etter § 21-3 første ledd skal varsle naboer, og fristen for å avgi merknader skal være utløpt, eller det må foreligge samtykke fra naboer før søknad om tillatelse sendes kommunen. Dersom vilkårene for å behandle saken innen tre uker ikke foreligger, for eksempel fordi tiltaket krever dispensasjon, vil tidsfristen følge av hovedregelen i § 21-7 første ledd. For tiltak som krever dispensasjon fra byggesaksreglene, vil fristen være tolv uker.»

Bestemmelsen er altså begrunnet i at tiltakshaver ikke trenger å knytte til seg ansvarlige foretak for å søke om tillatelse til tiltak etter § 20-4, som for eksempel søknad om fradeling. Samtidig anser lovgiver fradelingsaker som ikke krever dispensasjon mv. å være «ukompliserte tiltak som kan avgjøres raskt». Det er med andre ord bevisst gjort unntak for fradelingssøknader som oppfyller vilkårene for behandling innen treukersfristen.

Kommunen kan dermed kreve gebyr for fradelingssøknader, selv om treukersfristen er oversittet. Når det gjelder de øvrige rettsvirkningene, som er aktuelle dersom kommunen ikke overholder kravet om tre ukers saksbehandlingstid, viser vi til vår tidligere uttalelse i sak 20/4111, som ligger vedlagt.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet