Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven