Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven. Planjuss som ble publisert frem til 2012 har også mye planjuridisk innhold.