Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven