Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Uttalelsene er sortert etter paragraf; de som gjelder én paragraf kommer først (§), deretter kommer de som gjelder flere paragrafer (§§).  Nederst i listen finner du de uttalelsene som ikke er sortert etter paragrafer.

For tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven. Planjuss som ble publisert frem til 2012 har også mye planjuridisk innhold.