§ 29-4 tredje ledd - Departementet svarer på spørsmål om rekkevidden av bestemmelsen og forholdet til avstandskrav i plan

Hvis kommunen som planmyndighet har tatt eksplisitt stilling til hvilken avstand som skal kreves i reguleringsplan, i dette tilfellet 4 meter, vil plankravet gå foran.

Vi viser til e-post av 22. mars 2022, der fagdirektør Magne Djup spør om kommunen etter nabosamtykke kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b), dersom reguleringsplanen oppgir 4 meter som avstandskrav, eller om det i et slikt tilfelle må søkes om dispensasjon fra plankravet. Dere spør videre om kommunen kan unnlate å kreve dispensasjonssøknad der den mener planen bare viser til 4 meter avstand som en «illustrasjon», og ikke basert på en «planfaglig vurdering».

Departementets svar

Hvis kommunen som planmyndighet har tatt eksplisitt stilling til hvilken avstand som skal kreves i reguleringsplan, i dette tilfellet 4 meter, vil plankravet gå foran kravet i pbl. § 29-4 andre ledd. Det er fordi planen innskrenker lovens utgangspunkt.

Etter pbl. § 29-4 andre ledd skal byggverk ha en avstand som «minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter» (vår kursivering). Planbestemmelsen i dette typetilfellet oppstiller eksplisitt et krav om 4 meter avstand. Kommunen har gjort en planfaglig vurdering. Konsekvensen er at kommunen ikke kan godkjenne nærmere plassering enn 4 meter med hjemmel i pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a eller b. Tiltakshaver må søke om dispensasjon fra plankravet, jf. pbl. § 19-2.

I rundskriv H-8/15 punkt 2.5 er forholdet til arealplan omtalt. Det fremgår der at «[d]er kommunen gjennom plan har tatt konkret stilling til byggverkets avstand til nabogrense og byggverkets høyde, vil dette gå foran kravene i plan- og bygningsloven § 29-4. Det vil da normalt ikke være rom for ytterligere vurdering etter plan- og bygningsloven § 29-4».

Dere har vist til en formulering på side 14 i nevnte rundskriv (H-8/15), der det står følgende: «For å kunne fravike kravet om minsteavstand til nabogrense, maksimumshøyde og/eller eventuelle plankrav, vil det være nødvendig med dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2, dersom tiltaket ikke kan godkjennes etter § 29-4 tredje ledd» og spør om formuleringen er noe uheldig, ettersom rundskrivet ellers viser til 4-metersregelen.

Departementet ser at den siste leddsetningen kan leses som at det er mulig å godkjenne nærmere plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd i strid med et plankrav. Det har ikke vært intensjonen med formuleringen. Setningen er ment å understreke at dispensasjon er nødvendig i alle tilfeller der det ikke er mulig å gi unntak fra avstandskrav etter pbl. § 29-4 tredje ledd, det vil si enten der vilkårene i tredje ledd ikke er oppfylt, eller der planen oppstiller et annet avstandskrav enn pbl. § 29-4 andre ledd.