Plan- og bygningsrett

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett

Tolkningsuttalelser om ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område, se Tolkningsuttalelser om oreigningsloven

 

Tolkningsuttalelser om byggesaksforskriften

Tolkningsuttalelser om byggteknisk forskrift

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven