§ 32-10 Svar på spørsmål om plan- og bygningsloven § 32-10 første ledd gjelder ved pålegg og tvangsmulkt

Vi viser til deres henvendelse av 15. september 2020.

Spørsmålet er om plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-10 gjelder ved bruk av andre reaksjoner etter plan- og bygningsloven enn straff eller straffelignende reaksjoner. Slik vi forstår det lurer dere på om bestemmelsen også gjelder for pålegg og tvangsmulkt, jf. pbl. kapittel 32.

Departementets svar

Det følger av pbl. § 32-10 første ledd at:

"Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte."

I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 358 står det følgende:

"Første ledd viderefører det generelle prinsippet at reaksjonen på overtredelser må stå i forhold til overtredelsen. Bestemmelsen skal verken utvide eller innskrenke den alminnelige plikten som gjelder ved pålegg, forelegg, overtredelsesgebyr og liknende eller domstolenes rett til å prøve dette."

Bestemmelsen viderefører altså prinsippene i pbl. 1985 § 116 b, hvor det stod følgende i første ledd:

"Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte. Ved utferdigelsen av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen."

Begrepet sanksjon brukes om alle reaksjonene som følger av pbl. kapittel 32.[1] Overtredelsesgebyr betegnes imidlertid som en straffeliknende sanksjon/reaksjon, jf. pbl. § 32-8. Bestemmelsen om straff følger av pbl. § 32-9.

Innen hver sanksjonstype som plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige, vil det være mulighet til å velge hvor strengt man vil aksjonere overfor ulike typer overtredelser. Med denne bestemmelsen ønsker lovgiver å sikre at sanksjonene står i rimelig forhold til ulovligheten, og at de ikke overlapper hverandre slik at samme ulovlighet blir rammet flere ganger på en urimelig måte (Ot.prp. nr. 39 (1993–94) s. 209).[2]

Forholdsmessighetsvurderingen i pbl. § 32-10 gjelder følgelig for alle sanksjonene/reaksjonene som følger av pbl. kap. 32, herunder pålegg om retting og tvangsmulkt. Der det utferdiges flere ulike sanksjoner for samme overtredelse må disse vurderes i sammenheng.

 

 

[1] Se også Somb 2018/4398. Manglende ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven § 32-1 – klagerett og fylkesmennenes prøving - Sivilombudsmannen

[2] jf. Plan- og bygningsloven, kommentarutgave av Carl Wilhelm Tyrén. Plan- og bygningsloven § 32-10. | Lovkommentarer | Juridika