Helse- og sosialrett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Tolkningsuttalelser om abortloven

Tolkningsuttalelser om alkoholloven

Tolkningsuttalelser om bioteknologiloven

Tolkningsuttalelser om biobankloven

Tolkningsuttalelser om helsepersonelloven

Tolkningsuttalelser om legemiddelloven

Tolkningsuttalelser om pasient- og brukerrettighetsloven

Tolkningsuttalelser om lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Tolkningsuttalelser om steriliseringsloven