Abortloven

Helse- og omsorgsdepartementet

LOV 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (Abortloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser