Pasient- og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser