§§ 6 og 8 - Tolkningsspørsmål vedrørende lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Saksnummer: 2006/07730

 

Dato: 18.10.2006

EO HI/KRY

   

 

Tolkningsspørsmål vedrørende lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Vi viser til brev 21. september 2006 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvor Lovavdelingen bes vurdere hvilke regler som gjelder for oppnevning av leder og nestleder i felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bakgrunnen for spørsmålet er at lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. har ulike regler om oppnevning av leder og nestleder i rådene. Både 1991-loven § 4 a (som ble tilføyd ved 2005-loven) og 2005-loven § 4 gir hjemmel for felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mens det i 1991-loven § 2 tredje ledd og § 6 tredje ledd heter at rådet selv peker ut leder og nestleder, heter det i 2005-loven § 6 at leder og nestleder blir oppnevnt av kommunestyret. I tillegg er det i lov om eldreråd ny § 4 a om felles råd siste punktum sagt:

”Elles gjeld reglane i denne lova og lov av om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. så langt dei høver.”

Det kan dermed reises tvil om det er reglene i lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 6 (jf. § 8) eller reglene i lov om eldreråd § 2 tredje ledd og § 6 tredje ledd som skal være avgjørende for spørsmålet om valg av leder og nestleder. 

Når lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og den nye bestemmelsen i lov om eldreråd § 4 a trer i kraft, vil det finnes regler om felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i begge lover. Ordlyden i lov om eldreråd § 4 a stiller det åpent om det er reglene i loven fra 2005 eller loven fra 1991 som er avgjørende for valg av leder og nestleder til felles råd. Det kan imidlertid ikke ha vært meningen at valg av leder og nestleder skulle avhenge av hvilken lov man tok utgangspunkt i. Regler om felles råd ble innført først i 2005. Mye taler dermed for at reglene i lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 6 må gå foran, slik at leder og nestleder oppnevnes av kommunestyret (eventuelt fylkestinget etter § 8).

Lovavdelingen har etter dette kommet til at reglene i lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. blir avgjørende for oppnevning av leder og nestleder i felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi tilføyer imidlertid at det er grunn til å klargjøre løsningen gjennom en lovendring.

Vi er for øvrig enig i at det er kommunestyret som avgjør hvor mange medlemmer organisasjonene for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha i felles råd.