Spørsmål og lovtolking av plan- og bygningsloven ved bygging av via ferrata/ klatresti

Det vises til deres brev av 20. oktober 2015 der dere ber om en rask avklaring av krav til planprosess etter plan- og bygningsloven for etablering av klatrestier.

Det framgår av vår tidligere uttalelse på e-post den 1. oktober 2015 at nødvendig saksbehandling for denne type anlegg beror på en konkret vurdering av det enkelte anlegg. Det er kommunen som skal vurdere hvilken saksbehandling som er nødvendig.

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner gir rammer for arealbruken gjennom arealformål, hensynssoner og bestemmelser. Er tiltaket i strid med kommuneplanen eller reguleringsplan, kreves det dispensasjon fra planen eller reguleringsplan, eventuelt endring av reguleringsplanen. Det må også vurderes om tiltaket krever byggetillatelse. Mange av de samme vurderingene som gjelder for etablering av turstier vil gjelde for klatrestier. Hvor mye opparbeidelse er nødvendig? Er det behov for å anlegge en parkeringsplass, servicebygg eller annen tilrettelegging? Dette vil ofte være søknadspliktige tiltak etter byggesaksdelen. Slike tiltak vil også ofte kreve dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan, alt etter hvor omfattende tiltaket er og hva overordnet plan gir av føringer. Oppsetting av for eksempel gjerder for å hindre uvedkommende inn i anlegget kan være i strid med LNF-formålet og vil i så fall kreve dispensasjon.

Dersom tiltaket behandles som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, anbefaler vi at det legges til rette for at også organisasjoner og andre berørte får uttale seg i tillegg til regionale myndigheter hvis saksområde er berørt. Dersom tiltaket krever større bygge- og anleggstiltak, bør det utarbeides en reguleringsplan for anlegget. Dette vil sikre en god saksbehandling og medvirkning. Begge sakstyper krever at det også gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Selv om man i den konkrete vurderingen kommer fram til at tiltaket ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, kan det være behov for tillatelser etter for eksempel naturmang-foldloven, friluftsloven, markaloven (Oslomarka) og kulturminneloven. Det vil også være behov for å innhente nødvendige tillatelser fra for eksempel grunneier.

 


Kopi: Klima- og miljødepartemenet