§ 20-1 Tilbakemelding på spørsmål om sherpatrapper

Vi viser til din e-post av 10. mai og purring i e-post av 21. mai. Du har i e-posten spurt om departementet har uttalelser om etablering av såkalte "sherpa-trapper" og forholdet til plan- og bygningslov og TEK17 kapittel 7, eventuelt lignende/tilsvarende tiltak. Videre spør du om utbedring av sti i form av trappelegging uten rekkverk er å anse som "tiltak" etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1, med den følge av TEK17 kapittel 7 om naturpåkjenninger også gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at vår uttalelse er gitt på generelt grunnlag.

Departementets vurderinger

Departementet har ikke tidligere mottatt og besvart henvendelser om etablering av sherpatrapper (steinlegging av stier). Departementet har derimot uttalt seg om etablering av såkalte via ferrata, som er et tiltak vi mener har overføringsverdi til etablering av sherpatrapper. Kopi av uttalelsen er lagt ved.

Pbl. § 20-1 regulerer hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Etter departementets vurdering kan etablering av sherpatrapper være et tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, og dermed være et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-2. Det er flere alternativ i pbl. § 20-1 første ledd som kan være aktuelle, deriblant bokstav a om oppføring av konstruksjon, bokstav k om vesentlig terrenginngrep og bokstav l om anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Hvilket alternativ som er aktuelt vil måtte bero på en konkret vurdering av det samlede tiltaket. Det er imidlertid ikke noen i veien for at det samlede tiltaket kan omfattes av flere alternativer etter pbl. § 20-1. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom det i tilknytning til sherpatrappen er behov for å oppføre skilt, anlegge parkeringsplasser o.l.

For konstruksjoner som er omfattet av tiltaksbegrepet etter pbl. § 20-1, gjelder kravene i TEK17, så langt de passer.