§ 21-10 Departementet svarer på spørsmål om ferdigattest på bolig med feil på det elektriske anlegget

Om pbl. § 21-10 gir hjemmel til å gi avslag på ferdigattest for bolig, der det elektriske anlegget ikke er ferdig eller har mangler, slik at boligen mangler strøm.

Vi viser til oversendelse fra Direktoratet for byggkvalitet datert 25. mars 2022. Direktoratet viser til tidligere korrespondanse med Ørland kommune om forståelsen av plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-10. I e-post av 7. desember 2021 spør dere om pbl. § 21-10 gir hjemmel til å gi avslag på ferdigattest for bolig, der det elektriske anlegget ikke er ferdig eller har mangler, slik at boligen mangler strøm. Departementet beklager den lange saksbehandlingstiden.

Vi gjør oppmerksom på at vårt svar gis på generelt grunnlag.

Etter pbl. § 21-10 første ledd skal søknadspliktige tiltak avsluttes med ferdigattest. Kommunen skal gi ferdigattest når vilkårene er oppfylt. Vilkårene er at det må foreligge «nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker», og «sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold av denne lov». Ferdigattesten angir ikke noe kommunalt ansvar for tiltakets kvalitet, men angir avslutning av den offentlige befatning med saken[1]. Ansvaret for at tiltaket oppfyller krav gitt i eller i medhold av loven, ligger hos tiltakshaver og de ansvarlige foretakene, jf. pbl. § 23-1.[2]

Dersom det er forhold ved byggverket som betyr at tekniske installasjoner og anlegg ikke vil fungere, kan tiltaket være i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven slik at det er grunnlag for å avslå en søknad om ferdiggattest. For det første kan tiltaket i slike tilfeller være i strid med pbl. § 29-5 som angir de grunnleggende tekniske krav til byggverk og andre tiltak. Andre ledd fastslår at «bygning med oppholdsrom for mennesker» skal prosjekteres og utføres slik at krav til blant annet forsvarlig energibruk, oppvarming, ventilasjon og brannsikring mv. blir oppfylt. For det andre kan tiltaket være i strid med pbl. § 29-6 som angir de grunnleggende kravene til tekniske installasjoner og anlegg. Dette omfatter alt slags teknisk utstyr som inngår som en integrert del av et byggverk eller en eiendom. Det kan for eksempel omfatte installasjoner for vann og avløp, ventilasjon, varme- og kjøleanlegg samt elektriske installasjoner av forskjellig art, for eksempel brannvarslings- og alarmanlegg, antenneutstyr ol. Begrepet omfatter også heis, som er nærmere regulert i pbl. § 29-9. I enkelte tilfeller kan også tiltaket være i strid med sistnevnte bestemmelse.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Se bl.a. Ot.prp. nr. 39 (1993-1994) side 72

[2] Bestemmelsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 7.5.7.2.