§ 32-5 - Departementet svarer på spørsmål om fakturering av løpende mulkt ved oversittet pålegg om retting med tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 32-5

Vi viser til din e-post datert 28. januar 2020 der du stiller spørsmål om fakturering av løpende mulkt (dagmulkt) ved oversittet pålegg om retting med tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-5. Slik departementet forstår henvendelsen, ønsker du svar på om det skal faktureres løpende mulkt for alle kalenderdager eller kun for virkedager (hverdager).

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

Etter departementets vurdering skal kommunen etter pbl. § 32-5 andre ledd fakturere løpende mulkt for alle kalenderdager frem til ulovligheten har opphørt. Dette betyr at kommunen kan fakturere mulkt også for lørdager, søndager og helligdager.

Departementets vurdering og begrunnelse

1. Kommunen kan fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført pålegg

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, kan plan- og bygningsmyndighetene etter pbl. § 32-5 første ledd fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist.

Formålet med tvangsmulkt er å motivere den ansvarlige for det ulovlige forholdet til å innrette seg lovlig. Tvangsmulkten skal virke som et oppfyllelsespress på den ansvarlige. Tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsbeløp, et løpende beløp eller en kombinasjon. Når ulovligheten er opphørt, slutter også en løpende tvangsmulkt å løpe. Det fremgår av forarbeidene at det er en anbefaling å fastsette tvangsmulkt samtidig med pålegg, for å utnytte dette som et virkemiddel for å presse frem oppfyllelse.[1] Mulkten opphører enten ved et vedtak, ved rettslig avgjørelse eller ved at grunneierne gjennomfører pålegget, se Sivilombudsmannens uttalelse SOMB-2007-270.

Plan- og bygningsloven § 32-5 andre ledd gir adgang til å ilegge "løpende mulkt" (dagmulkt). I følge bestemmelsen skal en løpende mulkt regnes "så lenge det ulovlige forhold varer", det vil si helt frem til ulovligheten er brakt i orden, for eksempel frem til et ulovlig oppført bygg er er revet. Det kan for eksempel bestemmes at det påløper 10 000 kr hvis bygget ikke er revet innen 1. juni, og at det deretter påløper 100 kr per dag.

 

2. Alle kalenderdager skal regnes med i beregningen av tvangsmulkt med løpende mulkt

a. Medregning av alle kalenderdager gir forutsigbarhet og praktikable regler

Det er departementets syn at hensynet til forutsigbarhet og en praktikabel regel tilsier at alle kalenderdager skal telle med i beregningen av tvangsmulkten. Dersom alle dager regnes med, fører det til færre konflikter knyttet til beregningen og skaper forutsigbarhet både for kommunene og den ansvarlige. Vi legger til at det også er enklere for kommunen å beregne mulktens totale størrelse.

Til sammenligning viser vi til at NS-kontraktene i entrepriseforhold regulerer dagmulkter ved at det er gitt en definisjon av uttrykket "dag" slik at "dag" skal være en "kalenderdag". Er det avtalt 90 dager, skal det derfor i utgangspunktet tolkes som 90 kalenderdager.

I tillegg har bustadoppføringslova også regler om dagmulkt når overtakelse ikke kan skje til avtalt tid. Etter bustadoppføringslova § 18 første ledd kan en forbruker kreve dagmulkt for hver dag forsinkelsen varer. Dagmulkten skal regnes for alle kalenderdager, både hverdager og helgedager.

b. Medregning av alle kalenderdager gir et effektivt pressmiddel

Når kommunen ilegger tvangsmulkt er formålet å motivere den ansvarlige til å rette opp i det ulovlige forholdet. Etter departementets vurdering kan ordlyden "løpende mulkt" forstås som at mulkten løper hver dag så lenge det ulovlige forhold varer. Dersom ikke alle kalenderdager skal tas med i beregningen av tvangsmulkten, er det mulig at oppfyllelsespresset ikke vil virke like sterkt på den ansvarlige. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom det ilegges tvangsmulkt med løpende mulkt rett før ferie eller helligdager. Feriedager og helligdager vil medføre at den ansvarlige ikke har like sterk oppfordring til å bringe de ulovlige forholdet i orden og den totale tvangsmulkten kan bli lavere. Slik departementet ser det, vil et ulovlig forhold være like ulovlig på en søndag som på en vanlig hverdag. Sett hen til formålet med bestemmelsen er det derfor hensiktsmessig at løpende mulkt skal forstås som mulkt per dag.

Slik departementet ser det, står kommunen fritt til å presisere at mulkten kun skal løpe på virkedager når kommunen fatter vedtak om tvangsmulkt. Dette gir fleksibilitet for kommunen sett hen til alvorligheten av det ulovlige forholdet. Departementet viser til at enkelte forhold vil være enklere å rette opp i enn andre.

Avsluttende merknader

Etter departementets vurdering skal tvangsmulkt med løpende mulkt faktureres for alle dager frem til ulovligheten har opphørt. Det er det samme om det er hverdag, helligdag eller ferietid. Alle kalenderdager skal regnes med.

Vi håper du har fått tilfredsstillende svar på spørsmålet ditt.

 

 

[1] Se Ot. prp. nr. 45 "Om planlegging og byggesaksbehandling" (2007-2008) s. 354