§ 29-4 tredje ledd bokstav b - Departementet svarer på spørsmål om tiltak unntatt fra søknadsplikt og forholdet til plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b

Vi viser til e-post av 28. januar 2022, samt tidligere korrespondanse. Du spør om vårt svar av 28. januar 2022 innebærer at saker om godkjenning etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav a eller b behandles på samme måte som dispensasjon, dvs. at du kan sende en isolert søknad om «godkjenning», og dersom kommunen godkjenner så vil resten av tiltaket følge reglene om unntak fra søknadsplikt.

Departementets svar

Alle tiltak, både søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt fra søknadsplikt, må oppfylle avstandskravene i regelverket. Hvis du skal oppføre et tiltak nærmere nabogrensen enn det avstandsreglene tillater, er det to måter du kan be kommunen om å få lov til det: Du kan enten sende inn en isolert søknad om dispensasjon fra avstandskravet, jf. pbl. § 19-2, eller du kan sende inn en søknad om godkjenning til plassering av tiltaket nærmere nabogrensen, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Hvis du sender inn en søknad om dispensasjon fra avstandskravet etter pbl. § 19-2, skal kommunen ta stilling til om oppføring av tiltaket nærmere enn det avstandskravet tillater gir "klart større" fordeler enn ulemper, og vurdere om hensynene bak bestemmelsen blir "vesentlig tilsidesatt", jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Får du dispensasjon, kan du oppføre tiltaket, dersom vilkårene i regelverket ellers er oppfylt.

Hvis du sender inn en søknad om godkjenning av nærmere plassering etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b, må kommunen vurdere tiltaket som helhet. Det vil i praksis si at tiltaket ikke lenger er unntatt fra søknadsplikt. Kommunen skal se på alle sider av tiltaket og ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering ta stilling til om det skal gis godkjenning til nærmere plassering. Du har ikke krav på en slik godkjenning.