§ 21-9 Svar på spørsmål om bestemmelsen om bortfall av tillatelse i pbl § 21-9 gjelder for et vedtak om dispensasjon for oppføring av et vindkraftverk med anleggskonsesjon - Frøya vindkraftverk

Vi viser til henvendelse datert 6. mars 2019.

Spørsmålet er om plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-9, om bortfall av tillatelse, gjelder for et vedtak om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av et vindkraftverk med anleggskonsesjon. Etter det opplyste er anlegget omfattet av unntaksbestemmelsene i pbl. § 20-6, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-3 og dermed unntatt fra flere av plan- og bygningslovens krav, herunder reglene om søknadsplikt. Det stilles også spørsmål ved hva som skal til for å avbryte fristen dersom pbl. § 21-9 gjelder.

Vi orienterer innledningsvis om at departementets svar gis på generelt grunnlag.

Departementets vurdering


Konklusjon

Departementet legger til grunn at pbl. § 21-9 om bortfall av tillatelse gjelder for dispensasjoner som gis i forbindelse med oppføring av tiltak som faller inn under SAK10 § 4-3. Treårsfristen for dispensasjoner som gis for oppføring av tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, avbrytes når tiltaket blir "satt i gang".

 

Nærmere  begrunnelse

  1. Gjelder pbl. § 21-9 om bortfall av tillatelse for dispensasjonsvedtaket når selve tiltaket omfattes av unntaksbestemmelsene i pbl. § 20-6, jf. SAK10 § 4-3?

Det følger av pbl. § 21-9 at dersom "tiltaket ikke [er] satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon."

Det fremgår klart av ordlyden i pbl. § 21-9 at bestemmelsen gjelder for dispensasjoner. Departementet legger til grunn at dette også må gjelde dispensasjoner som gis i forbindelse med oppføring av tiltak som faller inn under SAK10 § 4-3. SAK10 § 4-3 unntar visse tiltak, som behandles etter andre lover, fra en rekke krav i plan- og bygningslovgivningen. Tiltakene som er opplistet i bestemmelsen er unntatt fra pbl. kapittel 20-25 og 27-31 når de er i samsvar med pbl. § 1-6 andre ledd.

Henvisningen til pbl. § 1-6 andre ledd innebærer at tiltakene må være i samsvar med plan. Hvis et tiltak er avhengig av dispensasjon fra plan, må denne gis for at tiltaket skal være unntatt fra reglene som er angitt i SAK10 § 4-3 første ledd. Tiltak som faller inn under SAK10 § 4-3 er følgelig ikke unntatt fra reglene om dispensasjon. Dispensasjonssøknader skal i prinsippet behandles for seg, og det skal gis et særskilt begrunnet vedtak.[1] Dispensasjonsvedtaket gis etter en selvstendig vurdering av om vilkårene i pbl. kapittel 19 er oppfylt, og gjelder uavhengig av behandlingen av tiltaket for øvrig. Departementet mener derfor at pbl. § 21-9 må gjelde for dispensasjonsvedtaket, selv om kapittel 21 ikke gjelder for selve tiltaket, f.eks. et vindkraftverk med anleggskonsesjon.

Vi legger etter dette til grunn at bestemmelsen om bortfall av tillatelse, jf. pbl. § 21-9, gjelder for dispensasjonsvedtak som gis i forbindelse med tiltak som faller inn under SAK10 § 4-3.

 

  1. Hva skal til for å avbryte treårsfristen i pbl. § 21-9 for dispensasjonsvedtak som gis i forbindelse med oppføring av tiltak som ikke er søknadspliktige?

Videre stilles det spørsmål om hva som skal til for å avbryte treårsfristen i pbl. § 21-9.

Fristen løper fra det tidspunktet tillatelsen er meddelt tiltakshaver, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 82. Departementet har i sak 18/1851 uttalt at dette må forstås på samme måte som når vedtaket har kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. For søknadspliktige tiltak har departementet lagt til grunn[2] at den fristavbrytende handlingen for en gitt dispensasjon er innsendelse av søknad om rammetillatelse eller søknad i ett-trinn.[3] Fristen for dispensasjoner som er gitt for oppføring av tiltak som faller inn under SAK10 § 4-3, og ikke skal byggesaksbehandles, må imidlertid avbrytes på annen måte.

Pbl. § 21-9 første ledd tredje punktum viser til første og andre punktum gjennom formuleringen "bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon". Det følger av § 21-9 første ledd første punktum at treårsfristen avbrytes når tiltaket er "satt i gang". Tiltak som ikke er søknadspliktige kan igangsettes rett etter dispensasjon er gitt. Etter departementets syn vil det samme gjelde for tiltak som har fått konsesjon eller er godkjent etter annet regelverk, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling etter SAK10 § 4-3. Departementet legger derfor til grunn at treårsfristen for dispensasjoner som gis for oppføring av tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, avbrytes når tiltaket blir "satt i gang".

 

[1] Se Frihagen I 1988 s. 107.

[2] Se departementets sak 11/2454.

[3] Se også Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 83 og Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) s. 98.