§ 29-4 Departementet besvarer henvendelse om hva som menes med bygningsmessig forbundet

Vi viser til din henvendelse av 02.05.2018. I henvendelsen bes det om en avklaring av hva som menes med begrepet "bygningsmessig forbundet" i motstning til frittliggende bygning.

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi tar ikke stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Begrepet "bygningsmessig forbundet" er ikke nærmere definert i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften (SAK10). Dette i motsetning til begrepet "frittliggende bygning", som du nevner og som departementet i tidligere uttalelser har beskrevet nærmere. Hva som menes med bygningsmessig forbundet følger heller ikke entydig etter en alminnelig språklig forståelse. Departementet mener derfor at hva som anses som bygningsmessig forbundet er en vurdering som kommunen må foreta i det enkelte tilfellet.