Plan- og bygningsloven

§ 21-7 Departementets tolkingsuttalelse - Tidsfrist for behandling av søknad om rammetillatelse - pbl. § 21-7

Saksbehandlingsfristen for søknad om rammetillatelse er 12 uker

Vi viser til din e-post datert 27.05.2016. Spørsmålet er om 3-ukersfristen i pbl. § 21-7 andre ledd kan komme til anvendelse ved søknad om rammetillatelse.

Frist for å behandle søknad om rammetillatelse

I plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.85) fremgikk reglene om kommunenes tidsfrister av ulike bestemmelser. Etter pbl.85 § 95b gjaldt 3-ukersfristen for såkalte "enkle tiltak". For søknader om rammetillatelse var fristen 12 uker fra fullstendig søknad, jf. pbl.85 § 95.

I dag er lovens tidsfrister samlet i to bestemmelser. Pbl. § 21-7 regulerer tidsfrister med rettsvirkning og § 21-8 regulerer tidsfrister uten rettsvirkning.

Hovedregelen i gjeldende pbl. § 21-7 er at søknader skal behandles innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. Dersom vilkårene i andre eller tredje ledd er oppfylt skal imidlertid søknaden behandles innen 3 uker. Vilkårene for at 3-ukersfristen i andre ledd (tiltak med ansvarsrett) skal gjelde er at tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, at det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og at ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. I tredje ledd (tiltak som kan forestås av tiltakshaver) gjelder de samme vilkårene med unntak av vilkåret om at det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere.

Departementet har forståelse for at det ved en ren ordlydsfortolkning av pbl. § 21-7 kan fremstå som noe uklart om søker kan ha krav på å få behandlet en søknad om rammetillatelse innen 3 uker.

Vi bemerker imidlertid at bestemmelsen i pbl. § 21-7 i hovedsak viderefører tidsfristene fra plan- og bygningsloven av 1985, herunder pbl.85 § 95, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 323.  Som følge av dette mener departementet at 12-ukersfristen fortsatt må gjelde for søknader om rammetillatelse.

Dette følger også av Byggesaksforskriften (SAK) § 7-1 andre ledd hvor det fremgår at dersom søknaden deles opp gjelder 12-ukersfristen i pbl. § 21-7 for søknad om rammetillatelse og søknad om endring av rammetillatelse. Bestemmelsen kom inn i SAK i 2003.

Vi bemerker for øvrig at for at vilkårene i pbl. § 21-7 andre og tredje ledd skal være oppfylt, og 3-ukersfristen skal komme til anvendelse, må tiltaket være i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette innebærer at det må være avklart at hele tiltaket er i samsvar med regelverket. Ved søknad om rammetillatelse, hvor de ytre rammene for tiltaket blir fastslått før tiltakshaver går videre med detaljprosjektering, vil det som regel ikke være avklart om hele tiltaket er i samsvar med regelverket.