§ 4-3 - Departementet svarer på om lokale støytiltak som utføres i forbindelse med vegprosjekt er unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-3

Vi viser til e-post mottatt 25. februar 2022 og vårt foreløpige svarbrev av 18. mars 2022.

I henvendelsen din har du vist til «plan- og bygningsloven etter veglovens § 4-3». Vi går ut ifra at du har ment plan- og bygningsloven etter byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3. Etter dette oppfatter vi spørsmålene i henvendelsen din til å være:

  1. Om lokale støytiltak som skjer i forbindelse med et vegprosjekt blir unntatt søknadsplikt fra plan- og bygningsloven etter byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3?

  2. Vil alle støytiltak være søknadspliktige når de ligger i gul eller rød støysone og de ikke er unntatt søknadsplikt etter SAK 10 § 4-3?

  3. Vil fasadeendringer kunne være unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 første ledd bokstav f når fasadeendring skjer innenfor gul eller rød støysone?

Departementets vurdering

Vi presiserer innledningsvis at departementet gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningslovgivningen er å forstå. Vi tar ikke stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling.

  1. Lokale støytiltak kan være unntatt søknadsplikt etter SAK 10 § 4-3 første ledd bokstav a

Utgangspunktet er at dersom noe regnes som «tiltak» etter pbl. § 20-1 må det foreligge søknad og tillatelse før slike kan iverksettes, jf. pbl. § 20-2.

Det følger likevel av pbl. § 20-6, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-3 første ledd bokstav a:

  1. at offentlige veganlegg, som anlegges etter reglene i veglova, er unntatt fra pbl. kapittel 20–25, 27–31, så langt tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Det presiseres imidlertid i bestemmelsen at pbl. § 29-2 og § 29-3 likevel gjelder fullt ut, og § 29-5 og § 29-7 gjelder så langt de passer. Under dette alternativet vil offentlige veganlegg være unntatt søknadsplikt.

  2. For tilfeller der Statens vegvesen, fylkeskommunen eller annet statlig utbyggingsselskap for veg er tiltakshaver, kan offentlig veganlegg utføres uten at reglene i pbl. kapittel 22-25 kommer til anvendelse, jf. SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a. Dette gjelder selv om tiltaket ikke er detaljert avklart i plan. Etter dette alternativet vil søknadsplikten for tiltak gjelde, men det kan søkes uten bruk av foretak som har erklært ansvarsretter.

Bakgrunnen for unntaksbestemmelsen i SAK10 § 4-3, jf. pbl. § 20-6 er å unngå dobbeltbehandling. Formålet er å unngå at tiltak som behandles tilfredsstillende etter annet regelverk, i tillegg må omsøkes og behandles etter reglene i plan- og bygningsloven.

I henvendelsen er det spurt om unntak fra søknadsplikt for lokale støytiltak i forbindelse med vegprosjekt etter SAK 10 § 4-3. Vi konsentrere oss derfor i det videre om alternativ 1 over.

  • Støytiltak må inngå i «offentlige veganlegg» for å være unntatt søknadsplikt

Etter departementets vurdering kan temaveiledning Offentlig veganlegg og byggesak (HO-2/2006)[1] gi en antydning av hva som nærmere inngår i begrepet «offentlig veganlegg» i relasjon til SAK 10 § 4-3 første ledd bokstav a. Veilederen omhandler først og fremst saksbehandlingsforskriften § 7 etter plan- og bygningsloven av 1985. Vi viser til at plan- og bygningsloven av 2008 på dette området i all hovedsak viderefører reglene i plan- og bygningsloven av 1985. Bestemmelsen i någjeldende SAK10 § 4-3 viderefører tidligere saksbehandlingsforskrift § 7. Veiledningen til tidligere § 7 er derfor fortsatt relevant for saker etter någjeldende SAK10 4-3. På s. 9 i nevnte temaveileder er følgende lagt til grunn om hva som kan inngå i et «offentlig veganlegg»:

«offentlige veganlegg omfattar riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Omgrepet omfattar alle tiltak som er ein naturleg del av veganlegget. Dette vil gjelde bruer, tunnelar, støyskjermar, støttemurar, ferjekaiar, rasteplassar, omlegging av leidningar, elektriske installasjonar, ventilasjonsanlegg og riving av bygningar og anlegg.» (vår understrekninger)

Veilederen viser til at begrepet «offentlig veganlegg» omfatter riksveg, fylkesveg og kommunal veg, og omfatter alle tiltak som er «ein naturleg del av veganlegget». Den viser til at støyskjermer kan inngå i begrepet og på s. 12 er også støyvoller nevnt. Etter ordlyden i SAK 10 § 4-3 første ledd bokstav a første alternativ er det en forutsetning at det offentlige veganlegget «anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23.» for at det skal være unntatt søknadsplikt. Om støytiltak kan regnes som «ein naturleg del av veganlegget» vil etter departementets mening også måtte bero på om støytiltaket vil være anlag

  • Det offentlige veganlegget må også være «detaljert avklart» i reguleringsplan for å være unntatt søknadsplikt

Departementet har i uttalelse i sak 20/2786,[2] også her med henvining til Offentlege veganlegg og byggjesak HO-2/2006, lagt til grunn følgende om vilkåret «detaljert avklart»:

«Bakgrunnen for kravet om at tiltaket skal være «detaljert avklart», er at det ikkje skal vere nødvendig med ny behandling i byggjesak av tilhøve som alt er avklart gjennom reguleringsplanen eller byggjeplanen. Styresmakter, grunneigarar, rettshavarar og naboar skal gjennom behandling av reguleringsplanen/byggjeplan eller byggjesaksbehandling vere sikra medverknad med omsyn til den utforminga av tiltaket.»

Temaveilederen Offentlege veganlegg og byggjesak HO-2/2006 har i kapittel 3 en utførlig beskrivelse av hva som anses som absolutte krav for at ulike offentlig veganlegg kan anses å være «detaljert avklart» i reguleringsplan. For eksempel sier veilederen følgende om støyskjermer:

«(A) støyskjermen er fastsett i reguleringsplan eller byggjeplanen med omsyn til plassering, høgde, utstrekking, utforming og materialval. Støyskjermens plassering og utstrekking må gå fram av plankartet. I planføresegnene må det vere ei tilvising til tekniske tegningar som viser skjermens utforming og høgde i forhold til terrengnivå og dei næraste bygningane. Materialval må gå fram av planføresegnene.

(B) Det bør utarbeidast tilleggsinfomasjon i form av illustrasjonar som gir dei det måtte vedgå informasjon m korleis støyskjermen vil bli.»

Veilederen nevner for øvrig på s. 12 at fasadetiltak sjelden vil være detaljert avklart i reguleringsplan. Av denne grunn vil disse sjelden kunne unntas søknadsplikt med hjemmel i SAK 10 § 4-3 første ledd bokstav a.

  1. Lokale støytiltak kan være unntatt etter andre regler i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften

Departementet svarer her på spørsmål 2 og 3 under ett.

Støytiltak, for eksempel støyskjermer, kan være unntatt krav om søknad og tillatelse dersom de faller innenfor et eller flere av alternativene i SAK 10 § 4-1 og pbl. § 20-5. Et av vilkårene er at støytiltaket må være i samsvar med gjeldende arealplan. Om et tiltak er i samsvar med arealplan, for eksempel sikrings,- støy og faresone fastsatt i plan, må baseres på en konkret vurdering. Kommunen er nærmest til å gjøre denne vurderingen. SAK 10 § 4-1 krever for øvrig også at tiltakene listet opp i denne bestemmelsen heller ikke må være i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, tillatelser eller annet regelverk.

I henvendelsen er fasadeendringer trukket fram som et eksempel. For at fasadeendringer skal være unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovgivningen, må de, i tillegg til å være i samsvar med arealplan, ikke føre «til at bygningens karakter endres», eller at det dreier seg om en «tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse», jf. pbl. § 20-5 første ledd bokstav f.

Avslutningsvis viser vi til at ved tiltak som er unntatt søknadsplikt vil tiltakshaver være ansvarlig for at vilkårene er oppfylt, og at tiltaket ellers er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Tiltak kan ikke iverksettes før samtykke eller tillatelse er gitt fra sektormyndigheter der dette er påkrevd, jf. SAK 10 § 4-1 andre og tredje ledd, jf. pbl. § 20-5 siste ledd.

 

Kopi:

Direktoratet for byggkvalitet

 

Vedlegg:Sak 20/2786

 

[1] Veilederen er å finne via denne linken:

https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tidligere_regelverk/eldre_temaveiledere_og_rundskriv/2006ho-2-veganlegg.pdf

 

[2] Uttalelsen ligger vedlagt.