§ 20-3 - Søknadsplikt ved omlegging av eksisterende privat stikkledning for vann og avløp

Det vises til e-post av 15. mars 2011 der det stilles spørsmål om omlegging av privat stikkledning for vann og avløp kan unntas fra krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven(pbl.).

I pbl. § 20-3 reguleres hovedgrupper som unntas fra søknadsplikt. Nærmere spesifisering av hvilke tiltak som unntas fra søknadsbehandling etter pbl. § 20-3 første ledd, bokstav a)-d), reguleres i forskrift. I forskrift om byggesak § 4-1 nr. 8 er ” Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd” unntatt fra søknadsplikten. I situasjoner der en privat blir pålagt å sanere og omlegge eksisterende privat stikkledning, vil dette ikke være en ”reparasjon ved rør- og ledningsbrudd”. En slik omlegging er derfor ikke direkte unntatt fra søknadsplikten i plan- og bygningsloven. 

Men oppregningen i pbl. § 20-3 første ledd er ikke uttømmende. Det vil være en del tiltak som det normalt vil virke urimelig eller unaturlig å kreve byggesaksbehandling for. Det gjelder mindre tiltak som ikke direkte går inn under de særskilte unntakene i pbl. § 20-3, men som burde vært med, fordi tiltaket er av liknende karakter (størrelse, form, art mv.). Derfor kan kommunen med hjemmel i pbl. § 20-3 første ledd bokstav f) unnta ”andre mindre tiltak” fra krav om søknad og tillatelse..

Kommunens adgang til å unnta tiltak fra søknadsplikten etter pbl. § 20-3 første ledd bokstav f) må gjøres etter en konkret vurdering, der det må tas hensyn til størrelse, plassering, omgivelser mv. Denne vurderingen skal foretas av kommunen. I utgangspunktet skal kommunen vurdere det enkelte tilfelle, men det kan være praktisk at kommunen lager retningslinjer for hvilke tiltak kommunen ønsker å unnta, og eventuelt hvilke vilkår som må oppfylles for å unnta tiltaket fra søknadsplikten. På den måten sikrer man både forutsigbarhet og likebehandling.

Et eksempel på når dette kan være aktuelt vil være ved omlegging av rør i grunnen (eventuelt begrenset til visse dimensjoner/lengder), f.eks stikkledninger til bygg mv. Et vilkår for å unnta dette kan for eksempel være at personell med tilstrekkelige kvalifikasjoner står for arbeidet, og at det kun gjelder der tidligere godkjente grøfter/-trasèer for kabler/rør benyttes.

Kommunens avgjørelse om å unnta et mindre tiltak fra krav om søknad og tillatelse er prosessledende og kan ikke påklages. Avslutningsvis vil vi påpeke at selv om et tiltak er unntatt fra søknadsplikten, gjelder de materielle kravene i loven også for dette tiltaket.  Tiltakshaver har altså også i disse tilfellene ansvar for at tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.