§ 11-13 tredje ledd - Departementets tolking av Tek17 § 11-13 tredje ledd – Utgang fra branncelle - Tilleggsuttalelse

Vi viser til henvendelser i e-post av 11.02.2019 og 25.03.2019 med påfølgene telefonsamtale.

Departementet har tidligere mottatt henvendelser i e-post av 07.06.2018, 03.12.2018, 07.01.2019, 11.01.2019 og 21.01.2019, med påfølgende telefonsamtale. Henvendelsene ble besvart av departementets ved foreløpige svarbrev av 15.10.2018 og tolkingsuttalelse av 23.01.2019.

I de nye henvendelsene vises det til at departementets tilbakemelding i brev av 23.01.2019 primært knytter seg til TEK17. Det pekes på at det oppleves som en betydelig forskjell mellom forskriftsteksten i TEK10 og TEK17, og at den endrede forskriftsteksten i TEK10 først kom 01.01.2015. Det stilles videre spørsmål om departementet er enig i at TEK10, slik som den var formulert, kunne leses og forstås slik at den kunne brukes i alle boligbygninger uten krav om heis og at det tilhørende kravet om slokkeanlegg kunne leses og forstås slik at det gjaldt hele bygningen.

Som påpekt i vår uttalelse av 23.01.2019 gjør vi oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Departementets svar

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-13 knytter seg til bygning i risikoklasse 4 uten krav om heis. Det samme gjaldt tidligere bestemmelse i TEK10 etter endringen ikraftsatt fra og med 01.01.2015.

Siden småhus ikke er nærmere definert i plan- og bygningsloven eller byggteknisk forskrift, ble kravet i forskriften derfor knyttet til "risikoklasse 4" og "bygning uten krav om heis". Det vil si at unntaket etter TEK10 f.o.m 01.01.2015 og TEK17 § 11-13 tredje ledd kun gjelder for bygninger som ikke har krav om heis. Før 01.01.2015 hadde TEK10 som kjent ikke noe unntak/mulighet for utgang via nærmeste underliggende plan.

Byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis er småhus med én boenhet og boenheter der atkomst fra inngangsparti til boenheten maksimalt går over én etasje, jf. TEK17 § 12-3." .

Fra TEK17 § 12-3 annet ledd fremkommer følgende:
"Det er krav om heis i bygninger med tre etasjer eller flere som har boenhet. (…)…"

Det samme gjaldt i TEK10 § 12-3 som krevde at bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis, mens TEK10 § 11-12 krever at bygning (byggverk), eller del av bygning, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Dette betyr at krav om automatisk slokkeanlegg er knyttet til krav om tilgjengelighet,
dvs. krav om heis.

Nærmere om forholdet mellom TEK10 og TEK17:
Under arbeidet med TEK17 ble hele forskriften gjennomgått med tanke på tydeliggjøring og klarspråk. Det ble da tilføyd at automatisk slokkeanlegg gjelder i (den aktuelle) branncellen, noe som også var meningen med den opprinnelige teksten. Endringen tydeliggjorde imidlertid at krav om slokkeanlegg ikke gjaldt hele byggverket, men kun den aktuelle branncellen (bruksenheten). Det ble ikke foretatt noen realitetsendringer, kun en språklig justering.

Fra TEK10 § 11-13 tredje ledd, ikraftsatt 01.01.2015 fremkom det at:

"(…).. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automatisk slokkeanlegg." (vår utheving).

Tilsvarende fremkommer det i TEK17 § 11-13 tredje ledd følgende:

"(…).. I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automatisk slokkeanlegg i branncellen." (vår utheving).

Forskriftsbestemmelsene gjennomgår kontinuerlig språklige forbedringer med fokus på klarspråk. Kravet i forskriften har helt siden det ble innført vært knyttet til byggverk i risikoklasse 4 og bygninger uten krav om heis. At det er gjort justeringer i ordlyden ifm. arbeidet med TEK17 og dertil forbedret veiledningstekst endrer ikke det faktum at unntaket kun kan benyttes i risikoklasse 4 og der det ikke er krav om heis.

Departementet er for øvrig ikke enig i at bestemmelsen kunne forstås slik at den kunne benyttes for alle typer boligbygninger. Det er uansett den prosjekterendes ansvar å påse at man innehar tilstrekkelig kunnskap og forståelse om gjeldende tolking av den til enhver tids gjeldende regelverk. Departementet vil forøvrig minne om at det er bestemmelsene i lov og forskrift som er juridisk bindende, mens veiledningen til byggteknisk forskrift ikke er det.

Når det gjelder sitatet fra departementets brev av 23.01.2019 så har sitatet ved en inkurie fått siste setning (som er en forklaring til bestemmelsen) som del av sitatet. Riktig henvisning fra forskriftsendringen i TEK10 som trådte i kraft 01.01.2015 er:

"I branncelle i byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automatisk slokkeanlegg."

Byggverk i risikoklasse 4 uten krav om heis er småhus med én boenhet og boenheter der atkomst fra inngangsparti til boenheten maksimalt går over én etasje, jf. TEK17 § 12-3.

Det er beklagelig om brukere av forskriften har misforstått forskriftsteksten, og departementet har forståelse for de utfordringer det gir. Som vi tidligere har meddelt er dette saker som må finne sin løsning i hvert enkelt tilfelle mellom tiltakshaver, ansvarlig prosjekterende og den aktuelle kommune.

Vi viser for øvrig til vår tidligere uttalelse. Departementet har dessverre ikke mer å tilføre saken og vil av kapasitetshensyn ikke kunne prioritere å besvare ytterligere henvendelser om dette.

 

Kopi
Direktoratet for byggkvalitet