§§ 11-13 og 11-17 Departementet besvarer henvendelse om brannsikkerhet, rømning og slokkeinnsats, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-13 og 11-17 og byggetilsynets rolle

Vi viser til e-post av 16. april 2018. I henvendelsen vises det til byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-13 og 11-17 om rømningsveier og tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats. Det spørres om hvordan kommunen som tilsynsmyndighet skal forholde seg i til dette når kommunens brannvesen ikke har høyderedskap som kan sørge for rømning fra sekundær rømningsvei.

TEK17 § 11-13 annet ledd lyder:

«Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei. Dette forutsetter at hver boenhet har minst ett vindu eller balkong som er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17.”

I veiledning til TEK17[1] til § 11-13 annet ledd er det uttalt følgende om hvordan bestemmelsen skal forstås:  

”Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med kravet om automatisk slokkeanlegg i byggverk i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, jf. § 11-12 første ledd bokstav a. Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet, skal ha heis. Unntak gjelder der atkomsent fra inngangspartiet til boenheten kun går over én etasje, jf. § 12-3 tredje ledd bokstav b.

Bestemmelsen innebærer at det må være direkte tilgang for brannvesenets høyderedskap (for eksempel brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) til vindu eller balkong i hver boenhet."

DiBK har utdypet sin tolkning av bestemmelsen i "spørsmål og svar" om brannsikkerhet[2], på sine hjemmesider. Fra svaret siteres:

”(…) TEK10 § 11-13 sier at brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett trapperom utført som rømningsvei forutsatt at minst ett vindu eller balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. Vindu/balkong er altså her ikke å regne som en ordinær rømningsvei, men skal likevel være tilgjengelig og tilrettelagt for den innsatsen brannvesenet er kapable til å utføre. Brannvesenets aksept er ikke lenger relevant. Det er ikke nødvendig med brannvesenets aksept for å oppfylle krav i TEK10 om at byggverket skal være tilgjengelig”

Det er altså lagt til grunn at tidligere TEK10 eller TEK17 § 11-13 annet ledd ikke krever aksept fra brannvernmyndighetene. Departementet presiserer også at det er bygningsmyndighetene som avgjør byggesaker.

Det avgjørende for det kommunale byggetilsynet er hvorvidt byggverket er prosjektert og utført i henhold til det bygningstekniske regelverket. Hvilket materiell det kommunale brannvesenet måtte råde over er ikke en sak for tilsynet. 

Når det gjelder forhold omkring hvilke virkemidler og utstyr brannvesenet har etter brann- og eksplosjonslovgivningen, er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) riktig instans for henvendelse.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/13/

 

[2] http://www.dibk.no/no/Tema/Sikkerhet/Sporsmal-og-svar-om-brannsikkerhet/