§ 12-7 og SAK 10 § 4-1 Departementet svarer på spørsmål om søknadsplikt for innhegning mot vei

Vi viser til e-post fra deg av 23. juni 2023 med spørsmål om reguleringsplaner i en kommune kan ha egne bestemmelser om søknadsplikt for innhegning mot vei. Du viser til at veilederen til SAK 10 gjør oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1.

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker, vi utaler oss derfor på generelt grunnlag om hvordan plan- og bygningslovgivningen er å forstå.

Departementets svar

Etter departementets vurdering kan det i planbestemmelser til arealplaner ikke gis bestemmelser om søknadsplikt for innhegning mot vei. Søknadsplikt, og unntak for søknadsplikt for slike tiltak, er regulert av plan- og bygningsloven kapittel 20 og byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-1.

Vi viser til at dette fremkommer i klagesak, sak UMD-2007-778 inntatt i Planjuss 1/2012 s. 19, der Miljøverndepartementet har uttalt:

«Miljøverndepartementet legger til grunn at pbl. § 26 ikke gir adgang til å gi bestemmelser om saksbehandlingen. Det er således ikke adgang til å vedta reguleringsbestemmelser som avviker fra reglene i forskrift om saksbehandling i byggesaker (SAK). Kommunen kan derfor ikke i reguleringsbestemmelser innføre søknads- og/eller meldeplikt for tiltak som nevnt i SAK-forskriften § 7 nr. 1 bokstav a»

Uttalelsen gjelder § 26 i plan- og bygningsloven av 1985. Bestemmelsen er i dag erstattet av § 12-7 i plan- og bygningsloven av 2008. Kommunal- og distriktsdepartementet har lagt til grunn at samme synspunkt skal gjelde for pbl. § 12-7, se sak 18/4121-2 som ligger vedlagt. Samme synspunkt gjelder også for planbestemmelser etter kommuneplanens arealdel, se sak 21/1883-4 vedlagt.

Departementet nevner avslutningsvis at bestemmelsen om unntak fra søknadsplikt for innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde etter SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f nr. 3, bare gjelder dersom tiltaket ellers «ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.»

Vil en innhegning mot veg for eksempel komme i strid med byggegrenser, frisiktssone eller andre høydebegrensninger på innhegning osv. som måtte følge av arealplanene til kommunen, er ikke innhegningen mot veg unntatt søknadsplikt etter SAK 10 § 4-1 første ledd bokstav f nr. 3. I disse tilfellene gjelder kravet om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Håper dette ga svar på spørsmålet ditt.

  

 

Vedlegg

Sak 18/4121-2

Sak 21/1883-4