§ 21-4 og § 12-7 - Departementet besvarer spørsmål om bestemmelser i reguleringsplan gir adgang til å godkjenne prosjektering

Vi viser til e-post av 25. september 2018 med spørsmål om kommunen kan gi reguleringsbestemmelser som gir kommunen adgang til å kontrollere og godkjenne tekniske planer for overvannshåndtering, vei- og parkarealer og lignende.

Vi legger til grunn at dere spør om kommunen kan gi bestemmelser i plan som gir adgang til å kontrollere og godkjenning prosjektering av ulike tiltak som er del av en byggesøknad.

Kommunens rolle som bygningsmyndighet

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4 første ledd andre setning slår fast at kommunen "skal legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav".

Dette er et uttrykk for at kommunen ikke skal gå inn i prosjekteringen eller tiltakets tekniske sider i byggesaksbehandlingen. Dette er forbeholdt eventuell tilsynsvirksomhet fra kommunens side. Vi legger ved to uttalelser fra departementet som kan belyse kommunens rolle som bygningsmyndighet nærmere.

Rammene for hva det kan gis bestemmelser om i reguleringsplan

Pbl. § 12-7 gir en uttømmende opplisting av forhold det kan gis bestemmelser om i reguleringsplan. Bestemmelsen er ment å dekke "alle relevante forhold"[1], men det er likevel begrensninger for hva det er anledning til å gi bestemmelser om. Miljøverndepartementet har uttalt at det ikke var anledning til å gi reguleringsbestemmelser i om saksbehandlingen, etter plan- og bygningsloven av 1985 § 26.[2] Vi er av den oppfatning at det samme er tilfelle for dagens lov.

På bakgrunn av det vi har skrevet over, om kommunens rolle i byggesaksbehandlingen og begrensningene i pbl. § 12-7, er vi altså av den oppfatning at kommunen ikke kan gi bestemmelser i reguleringsplan om at bygningsmyndigheten skal godkjenne prosjektering og tekniske sider ved dokumentasjonen som sendes inn i forbindelse med en byggesak.

 

 

[1] Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 232.

[2] Se uttalelse i klagesak med referanse 07/778 i Planjuss 1/2012.