§ 21-7 og SAK10 §§ 7-1 og 7-2 - Departementet svarer på spørsmål om "liggetid" og beregning av saksbehandlingstid

Vi viser til brev av 18. januar 2021, der du ber departementet om å avklare om søknadens «liggetid» skal regnes med i den lovpålagte fristen for saksbehandling i byggesaker, jf .plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-7 og byggesakforskriften §§ 7-1 og 7-2.

Vi gjør oppmerksom på at departementet kan bistå med generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og statsforvalterne. Vi uttaler oss ikke om konkrete byggesaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Departementets svar

 Departementet har nylig besvart et lignende spørsmål fra Færder kommune. Vi har også redegjort for hvordan pbl. §  21-7 skal forstås i vårt brev til Sivilombudet av 31. august 2020. Begge uttalelsene ligger vedlagt.

Som det fremgår av uttalelsene, vil ikke tidsfristen i pbl. § 21-7 begynne å løpe før søknaden er «fullstendig», jf. pbl. § 21-4. Dersom søknaden har store feil eller mangler vil fristen ikke begynne å løpe før de er rettet. Såkalt «liggetid» fra søknaden er mottatt til kommunen avdekker mangelen vil i slike tilfeller ikke regnes med i saksbehandlingstiden.

Formelt sett er det ikke i lov eller forskrift gitt en egen frist for når kommunen skal avgjøre om en søknad er fullstendig eller ikke. Departementet oppfordrer kommunene til å foreta en mottakskontroll innen 1-2 uker etter at saken er mottatt, i tråd med formålet med fristbestemmelsene. Mottakskontroll kan likevel ikke avdekke alle feil og mangler. En del mangler vil først avdekkes av en byggesaksbehandler under arbeidet med saken. Det er først når store feil og mangler avdekkes og deretter rettes, at søknaden kan regnes som fullstendig og saksbehandlingsfristen begynner å løpe.

Departementet har forståelse for at dette kan oppfattes som urimelig for tiltakshaver og ansvarlig søker. Det er likevel slik dagens regelverk er å forstå. Regelverket er under kontinuerlig vurdering for mulige forbedringer. Vi understreker for øvrig at det er ansvarlig søker eller tiltakshaver som har ansvaret for at søknaden ikke inneholder feil eller mangler.

 

Kopi: Direktoratet for byggkvalitet