§ 17-2 - Overgangsbestemmelse

Det vises til e-post av 1. juni 2011 vedrørende tolking av overgangsbestemmelsen i byggteknisk forskrift § 17-2.
Det følger av byggteknisk forskrift § 17-2 (1) at ”Med unntak for bestemmelser i kapittel 4, samt § 9-4 og § 9-6 til § 9-9 kan tiltakshaver fram til 1. juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge forskriften eller bestemmelsene i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk.” Etter 1. juli 2011 vil altså nye regler i Byggteknisk forskrift av 26. mars 2010 være obligatoriske.

Etter departementets oppfatning er det tilstrekkelig å sende inn en rammesøknad før
1. juli 2011 for at søknaden kan behandles etter gammelt regelsett. Dette medfører at igangsettingssøknad kan sendes inn etter 1. juli 2011 uten at nye krav i Byggteknisk forskrift av 26. mars 2010 er obligatoriske så lenge rammesøknaden er sendt inn før 1. juli 2011.

Det følger av pbl. § 21-2 første ledd andre punktum at ”søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket”, og § 5-4 i forskrift om byggesak av 26. mars 2010 regulerer både hvilken dokumentasjon som skal sendes inn til kommunen, og når dette skal skje. Det er søkers ansvar at alle opplysninger følger med søknaden Det må være en fullstendig rammesøknad som sendes inn før 1. juli 2011.

I byggteknisk forskrift § 17-2 andre ledd åpnes det for at kommunen også kan tillate at teknisk forskrift til pbl.85 legges til grunn for søknader som kommer inn etter 1. juli 2011. Dette gjelder kun for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2010 og der bruk av byggteknisk forskrift vil føre til omfattende og kostbare omarbeidelser.