Matrikkellova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering

Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande tolkingsfråsegner