§ 12-2 Departementets tolkingsuttalelse - Byggesaksforskriften (SAK 10) § 12-2 - Ansvarlig søkers samordningsansvar

Vi viser til brev av 05.04.2016. I henvendelsen stilles det spørsmål om forståelsen av byggesaksforskriften (SAK10) § 12-2 bokstav g om ansvarlig søkers samordningsansvar.
Det fremgår av henvendelsen at du  har vært i kontakt med vår underliggende etat, direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som etter din vurdering ikke har  gitt deg tilfredsstillende svar på spørsmålene du stiller.

Vi vil besvare henvendelsen med bakgrunn i at departementet er øverste bygningsmyndighet og er ansvarlig for plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Vi tar ikke stilling til  konkrete saker.

Departementets utgangspunkt er at veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) er DiBKs ansvar og utarbeides av direktoratet. Spørsmål som angår veiledningens innhold skal derfor tas opp med DiBK. Med bakgrunn i  korrespondansen i saken og de forhold som fortsatt oppfattes som uklare om samordningsfunksjonen, velger departementet å gå inn i saken i håp om å kunne bidra til klargjøring. Departementet går likevel ikke inn i alle enkeltelementer i din henvendelse.

Generelt om ansvarlig søkers rolle og oppgaver

Ansvarlig søkers ansvar fremkommer av plan- og bygningsloven (pbl.) § 23-4, og byggesaksforskriften (SAK10) § 12-2. Etter § 12-2 bokstav g er samordningsansvaret "å påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak og ansvaret for slik samordning ikke er særskilt angitt i gjennomføringsplanen eller erklæring om ansvarsrett."

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. SAK   § 12-2 angir også nærmere hvilke andre oppgaver ansvarlig søker har som for eksempel å sende nabovarsel, motta merknader og påse at søknader inneholder nødvendige opplysninger.

SAK § 12-2 er hjemlet i pbl. § 23-8 og supplerer pbl. § 23-4 om ansvarlig søker. Ansvaret til ansvarlig søker kan i utgangspunktet synes likt de andre foretakenes og inneholde de samme ansvarsoppgavene. En viktig forskjell er imidlertid at søkers ansvar for mange oppgaver er et ”påse-ansvar”, dvs. han skal påse at ansvarsoppgavene blir ivaretatt, men skal ikke utføre dem selv, og har ellers ikke noe ansvar for innholdet i disse oppgavene, bare at de blir ivaretatt. Forholdet mellom koordineringsansvaret til ansvarlig søker og det faglige ansvaret til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er dermed at ansvarlig søker skal se til at hele tiltaket er belagt med ansvar, dvs. at alle behov for ansvarsretter er fylt opp med ansvarlige foretak, og at disse leverer erklæringer når arbeidet er utført, mens innholdet og gjennomføringen av arbeidet fullt og helt står for de andre ansvarliges egen regning.

Ansvarlig søker har således først og fremst et administrativt koordineringsansvar, mens de enkelte ansvarlig prosjekterende og utførende hver for seg har et faglig koordineringsansvar mht. grensesnitt mot andre ansvarlige. Ansvarlig søker skal  påse at ansvaret er tilstrekkelig koordinert, spesielt der koordineringen ikke fremgår av andre ansvarsretter. Det må presiseres at ansvarlig søker ikke har noe faglig ansvar for koordineringen av prosjektering og utførelse, men skal likevel påse at ansvaret er dekkende.

Det følger av pbl. § 23-4 at ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av pbl. Uttrykket ”representant” i pbl. § 23-4  tilsvarer  ”bindeledd” i tidligere pbl. § 93b.

SAK § 12-2 må også ses i sammenheng med pbl. § 23-3 andre ledd som fastslår at ansvarsrett formelt opphører ved utstedelse av ferdigattest. Kommunen kan likevel gi pålegg om retting til den ansvarlige i 5-fem år etter ferdigattest. Dette er egentlig ikke noen foreldelsesregel, men gir likevel en avklaring av hvor kommunen kan rette pålegg, og er lagt på linje med privatrettslige regler etter forbrukerlovgivningen. 5-års-regelen korresponderer med en regel om at ansvarlige foretak skal oppbevare dokumentasjon i 5 år etter ferdigattest, og kommunen kan føre tilsyn i 5-fem år etter ferdigattest. Disse reglene har også til hensikt å øke etterspørselen etter ferdigattest, i tillegg til å gi klarere tidsmessig avgrensning av ansvarsretten. Selv om denne 5-års-regelen i utgangspunktet retter seg mot de faglig ansvarlige, dvs. ansvarlig prosjekterende og utførende, medfører den samtidig at ansvarlig søker vil fortsette å ha sin samordningsfunksjon i denne perioden, dvs. bl.a. å formidle eventuelle pålegg videre i henhold til ansvarsfordelingen.

Nærmere om ansvarlig søkers samordningsansvar – SAK10 § 12-2 bokstav g

Bestemmelsen i SAK10 § 12-2 bokstav g er en særregel som er tenkt for tilfeller hvor det er flere foretak i tiltaket og hvor det verken av gjennomføringsplan eller erklæringer om ansvarsrett fremgår hvem som har samordningsansvaret. Dette gjelder både prosjektering, utførelse og kontroll. I slike tilfeller ligger dette ansvaret til ansvarlig søker, men bare for den administrative koordineringen av foretakene.  Bestemmelsen må ses som er utdypning og komplettering av det ansvaret ansvarlig søker har for å påse at ansvarsbeleggingen, jf. § 12-2 bokstav d, blir korrekt. I dette ligger det at ansvarsbeleggingen verken skal være overlappende eller manglede, slik at det oppstår feil og mangler ved  ansvarsbeleggingen, noe som vil undergrave poenget med at ansvaret skal være tydelig og riktig plassert.

Ansvarlig søker skal sikre at helhet, kontroll og grensesnitt er ivaretatt. Han/hun er ansvarlig for at det foreligger ansvarsdekning og tilhørende erklæringer om ansvarsrett. Ansvarlig søker skal gi oversikt over ansvarsfordelingen i gjennomføringsplanen.

Ansvarlig søker har ikke ansvar for at det faglige innholdet blir ivaretatt helhetlig eller tverrfaglig, jf. begrepet ”påse”. Dersom helhet eller tverrfaglighet mht. ivaretakelse av grensesnitt ikke fremgår av erklæringene om ansvarsrett til de enkelte ansvarlige foretak, bør ansvarlig søker gjøre tiltakshaver oppmerksom på dette, men han har ikke ansvar utover det. I slike tilfeller skal ansvarlig søker kun påse at slik samordning skjer. Det er det aktuelle foretakets plikt å ivareta grensesnitt mellom eget ansvarsområde og andres ansvarsområder.

Samordningsfunksjonen etter bokstav g sier at ansvarlig søker skal sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Dette må forstås slik at søker har et overordnet ansvar for at nødvendig informasjon som berører den offentligrettslige delen av byggeprosessen/byggesaken skal tilflyte disse. Dette gjelder selvsagt også ansvarlig kontrollerende hvor slik finnes i prosjektet, selv om funksjonen ikke er eksplisitt nevnt i veiledningen til bestemmelsen.

Når det i veiledningen til byggesaksforskriften fremkommer at ansvarlig søker skal "koordinere prosjektet", så menes det ikke at ansvarlig søker skal koordinere (hele) prosjektet, men ivareta rollen som koordinator gjennom byggesaksprosessen og byggesaken og fungere som bindeledd mellom tiltakshaver, offentlige myndigheter og foretak som har ansvarsrett i saken, samt at informasjon i byggesaken tilflyter de andre foretakene i prosjektet som har ansvarsrett. De privatrettslige- og entreprisemessige forhold berører ikke ansvarlig søkers rolle eller ansvar.

Departementet vil også påpeke at det som hovedregel er en stor fordel at ansvarlig søker er den samme gjennom hele prosjektet, hvis dette er mulig. Dette var også en av hovedgrunnene til at ansvarlig samordner opphørte og at dennes oppgaver ble lagt under ansvarlig søker.

I samarbeid med (DiBK) forsøker vi kontinuerlig å forbedre informasjonen og veiledningen. Vi tar derfor med oss dine synspunkter i det videre arbeidet med utviklingen av regelverket, samtidig som vi også ser at veiledningen til SAK10 § 12-2 kan bli tydeligere. 

Kopi:
Direktoratet for byggkvalitet