§ 26 i pbl 85 - Spørsmål om krav om bebyggelsesplan

Det stilles spørsmål om dette også gjelder for krav om bebyggelsesplan i reguleringsplaner vedtatt etter bygningsloven av 1965. Det stilles spørsmål om bebyggelsesplan i det hele tatt var en rettslig bindende plantype før loven av 1985.

Vi viser til e-post 25. august 2015.

I e-posten vises det til at departementet har lagt til grunn at krav om bebyggelsesplan i gjeldende reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven av 2008 skal anses som et krav om detaljregulering.

Departementet er enig i at bebyggelsesplan i loven av 1965 hadde en noe mer uklar status enn i loven av 1985. Imidlertid hadde også bebyggelsesplan etter bygningsloven av 1965 forankring i loven, ved at det etter denne lovens § 26 kunne gis bestemmelser med krav om bebyggelsesplan før utbygging kunne gjennomføres. Departementet mener derfor at der det i gamle reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, vil dette kravet i dag innebære at det må utarbeides detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 2008.

Med hilsen
Bjørn Casper Horgen (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Tofte
fagdirektør