§ 27-2 - Departementet svarer på spørsmål om søknad om ferdigattest kan avslås fordi tiltaket mangler utslippstillatelse etter etter forurensningsloven

Vi viser til e-post fra Statsforvalteren i Rogaland av 12. september 2023 med spørsmål om adgang til å avslå søknad om ferdigattest fordi bortledning av avløpsvann ikke skjer «i samsvar med forurensningsloven», jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-2 første ledd.

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag om hvordan plan- og bygningslovgivningen er å forstå.

Departementets svar

  1. Innledende om kravet til avløp etter pbl. § 27-2

 Pbl. § 27-2 første ledd krever at «bortledning av avløpsvann skal være sikret og i samsvar med forurensningsloven» før eiendom ment til bebyggelse kan opprettes eller endres eller før oppføring av bygning blir godkjent. Kravet er absolutt der tiltaket utløser kravet, jf. ordlyden «skal». Det betyr at kravet må være oppfylt på en slik måte at det verken er behov for tillatelse fra private, jf. ordlyden «sikret», eller fra forurensningsmyndighetene, jf. ordlyden «i samsvar med forurensningsloven», før bygningsmyndighetene gir tillatelse til tiltaket etter plan- og bygningsloven.[1] Bygningsmyndighetene skal påse at kravet er oppfylt før tillatelse gis.

Tiltakshaver og ansvarlig søker har ansvar for å dokumentere at kravene er oppfylt for tiltaket, jf. pbl. §§ 23-1 første ledd og 23-4 første ledd. Mangler det dokumentasjon ved søknad om tillatelse, vil bygningsmyndighetene ha en veiledningsplikt overfor tiltakshaver og ansvarlig søker, jf. forvaltningsloven § 11. Der tiltaket etter plan- og bygningsloven er betinget av tillatelse eller samtykke fra sektormyndighet, har bygningsmyndighetene også en samordningsplikt, jf. pbl. § 21-5.

  1. Bortledning av avløpsvann er ikke lenger «i samsvar med forurensningsloven» på tidspunktet for ferdigattest

Statsforvalteren spør om søknad om ferdigattest kan avslås på grunn av manglende utslippstillatelse etter forurensningsloven, selv om kommunen mente at tiltakshavers dokumentasjon om bortledning av avløpsvann viste at kravet «i samsvar med forurensningsloven» etter pbl. § 27-2 første ledd var oppfylt da tillatelsen ble gitt.

Utgangspunktet etter pbl. § 21-10 er at kommunen skal gi ferdigattest der ansvarlig søker eller tiltakshaver har sendt inn erklæring om ferdigstillelse av tiltaket, og sluttdokumentasjon som viser at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen til tiltaket og kravene etter plan- og bygningslovgivningen. Dokumentasjonen fra tiltakshaver eller ansvarlig søker skal legges til grunn av bygningsmyndighetene. Dette betyr at bygningsmyndighetene ikke skal undersøke om dokumentasjonen faktisk er riktig ved behandlingen av søknaden om ferdigattest. Undersøkelse av om dokumentasjonen faktisk stemmer, ligger under kommunens tilsynsoppgave, jf. pbl. § 25-1 første ledd. For ordens skyld vil vi påpeke at det er forurensningsmyndighetene ved sitt tilsyn som må kontrollere om dokumentasjonen om bortledning av avløpsvann faktisk er riktig, da dette berører forhold etter forurensningsloven, jf. vilkåret «i samsvar med forurensningsloven».

Sitter bygningsmyndighetene likevel med faktisk kunnskap om at dokumentasjonen i søknaden om ferdigattest ikke stemmer, vil det være grunnlag for å avslå søknaden om ferdigattest.

  1. Avslag der vilkår i tillatelse om krav til søknad om utslippstillatelse ikke er oppfylt

Statsforvalteren spør om kommunen kan avslå en søknad om ferdigattest der tillatelse i ett trinn ble gitt på vilkår om at «det må innsendes søknad om utslippstillatelse», og slik tillatelse ikke er søkt om og innvilget.

Departementet mener at det ikke kan stilles vilkår i tillatelse til tiltak at kravet i pbl. § 27-2 første ledd skal oppfylles senere.[2]

I vedlagte klagesaker har departementet også lagt til grunn at det ikke er anledning til å omgjøre et avslag på tillatelse etter forvaltningsloven § 35, selv om dokumentasjon om «sikret» vegforbindelse og vann- og avløpsløsning i pbl. §§ 27-1 første ledd, 27-2 første ledd og 27-4 kunne fremlegges etter at avslaget var gitt. Det måtte tas utgangspunkt i hvilken dokumentasjon som forelå på vedtakstidspunktet.[3] Departementet mener derfor at manglende opplysninger om krav til bortledning av avløpsvann etter pbl. § 27-2 første ledd på vedtakstidspunktet for tillatelsen ikke kan «repareres» ved søknad om ferdigattest. Dette må også gjelde i de tilfellene det er stilt vilkår i tillatelsen. I disse tilfellene må søknad om ferdigattest avslås.

 

 

Vedlegg

 

Sak 14/4467

Sak 16/3447

Sak 16/5210

Sak 22/6571

 

 

[1] Sml. uttalelse fra departementet i sak 14/4467 (vedlagt)

[2] Se uttalelse fra departementet i sak 22/6571 (vedlagt)

[3] Sak 16/3447 og 16/5210