§ 27-2 - Departementet svarer på spørsmål om krav til avløp etter pbl. § 27-2 ved endring og oppretting av eiendom

Vi viser til e-post fra deg mottatt av oss 4. oktober 2022 med spørsmål om krav til avløp etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-2 ved oppretting og endring av eiendom.

Departementet informerer innledningsvis om at vi ikke tar stilling til konkrete enkeltsaker, bortsett fra i de tilfeller disse ligger hos oss til ordinær klagesaksbehandling eller der det er begjært omgjøring av enkeltvedtak. Vi uttaler oss derfor på generelt grunnlag om hvordan plan- og bygningslovgivningen er å forstå.

Departementets svar

  1. Bortledning av avløpsvann må være i samsvar med forurensningsloven ved fradeling

Pbl. § 27-2 første ledd sier:

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret og i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.» [våre uthevinger]

Etter ordlyden i bestemmelsen skal bortledning av avløpsvann være i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse (fradeling) blir godkjent. Etter bestemmelsen er det derfor ikke anledning til å gi fradelingstillatelse dersom dette kravet ikke er oppfylt. Hensynene bak bestemmelsen er å unngå forurensning og for å sørge for helsemessige betryggende forhold.[1] Bygningsmyndighetene skal derfor ikke kunne gi tillatelse til tiltak der bortledning av avløpsvann må avklares med forurensningsmyndighetene først.

Hovedregelen er at tiltakshaver må sørge for å dokumenter i søknaden om fradeling at kravet er oppfylt, jf. pbl. § 21-2, jf. § 23-1. Der det søkes om å opprette eiendom til bebyggelse kan dette kreve samtykke, tillatelse eller uttalelse fra forurensningsmyndighetene. Om slikt samtykke, tillatelse eller uttalelse er nødvendig følger av forurensningslovgivningen. Er det nødvendig, må den som søker om fradeling legge ved nødvendig samtykke eller vedtak fra forurensningsmyndighetene. Er forholdet ikke dokumentert av tiltakshaver, vil bygningsmyndighetene ha en samordningsplikt ovenfor forurensningsmyndighetene, jf. pbl. § 21-5.

Departementet har likevel lagt til grunn at der bortledning av avløpsvann skjer gjennom påslipp til kommunalt avløpsanlegg, vil det normalt ikke være nødvendig med samtykke eller vedtak fra forurensningsmyndighetene, men man må få avklart med kommunen som anleggseier om det er kapasitet på anlegget før påkobling kan skje. Er det ikke kapasitet, kan det bety at kommunen må ha ny utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene ved siden av utbedring på anlegget før nye tiltak skal kunne knytte seg til det kommunale avløpsanlegget. Har bygningsmyndighetene kunnskap om at det kommunale avløpsanlegget ikke tilfredsstiller krav etter forurensningsloven, vil det være grunnlag for å avslå en søknad om fradeling, fordi bortledning av avløpsvann ikke vil være i samsvar med forurensningsloven før oppretting eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent.[2]

  1. Ikke adgang til å stille vilkår i byggetillatelse om at kravet skal oppfylles senere

Ordlyden i pbl. § 27-2 første ledd krever at bortledning av avløpsvann «skal» være «i samsvar med forurensningsloven» både før fradeling av eiendom til bebyggelse bli godkjent, men også før «oppføring av bygning blir godkjent». Etter bestemmelsen er det derfor et absolutt krav at håndteringen av avløpsvann må være i samsvar med forurensningsloven før tillatelse kan gis. Departementet kan derfor ikke se at kravet kan oppfylles ved at det stilles vilkår i en byggetillatelse, om at påkobling til offentlig avløpsanlegg og innflytting i bygningen ikke finner sted før det offentlige avløpsanlegget tilfredsstiller kravene etter forurensningsloven.

 

  1. Ikke adgang med hjemmel i § 19-2 til å dispensere fra kravet

Vilkåret «i samsvar med forurensningsloven» er ment som en ren henvisning til forurensningslovgivningen.[3] Pbl. § 19-2 gir hjemmel for plan- og bygningsmyndighetene til å gi dispensasjon fra «bestemmelser gitt i eller i medhold av» plan- og bygningsloven. En dispensasjon fra vilkåret «i samsvar med forurensningsloven» i pbl. § 27-2 første ledd vil i realiteten innebære at det gis dispensasjon fra regler fastsatt i forurensningsloven, hvilke det ikke er adgang til etter pbl. § 19-2.[4]

 

Vedlegg:

Sak 21/1883

Sak 21/2119

 

[1] Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 186.

[2] Se uttalelser fra departementet i sak 21/2119 (vedlagt) og sak 21/1883 (vedlagt)

[3] NOU 2005:12 s. 336

[4] Se uttalelse fra departementet i sak 21/2119.