§ 29-4 Spørsmål om intern veg kan være et mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b)

Det vises til e-post av 22. november 2012 med spørsmål om intern veg kan betegnes som et ”liknende mindre tiltak” som bygningsmyndighetene kan godkjenne med mindre avstand fra nabogrense enn 4 meter etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b).

Etablering av vei er i utgangspunktet et søknadspliktig tiltak etter pbl. § 20-1. Men som påpekt i e-posten er intern vei på en tomt unntatt fra søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c) nr. 9, forutsatt at opparbeidelsen ikke krever vesentlig terrenginngrep. Selv om opparbeidelse av intern vei på tomt er unntatt fra byggesaksbehandling, vil likevel de materielle bestemmelsene i loven gjelde så langt de passer, jf. pbl. § 30-4. Normalt skal intern vei på tomt derfor følge kravet i pbl. § 29-4 tredje ledd om minimum 4 meter avstand fra nabogrense. Kommunen kan imidlertid godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b), eventuelt må det søkes om dispensasjon fra avstandskravet, jf. pbl. § 19-2.

For oppføring av ”garasje, uthus og lignende mindre tiltak” kan altså bygningsmyndighetene godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense selv om naboen ikke har gitt samtykke, og uten at det er nødvendig med dispensasjon. I disse tilfellene er det lagt opp til en forenklet godkjenningsordning slik at man slipper å gå veien om dispensasjon etter pbl. kapittel 19. Hvilke mindre tiltak godkjennelseskravet gjelder for, er det opp til bygningsmyndighetenes skjønn i det enkelte tilfelle å avgjøre ut fra stedlige forhold. Men typiske tilfeller kan være mindre tiltak som i utgangspunktet er unntatt fra søknadsbehandling, herunder intern vei på tomt.