§ 29-4 Tilbakemelding på henvendelse om adgangen til å oppføre deler av bygg på annen manns eiendom - Plan- og bygningsloven § 29-4

Vi viser til e-post av 4. mai fra Arendal kommune. Departementet beklager sen tilbakemelding.

Arendal kommune ønsker skriftlig tilbakemelding på om det er anledning til etter plan- og bygningsloven å godkjenne at del av tilbygg til bolig plasseres på naboens tomt dersom naboen har avgitt skriftlig tilbakemelding på at dette aksepteres.

Departementet bemerker:

Hovedregelen etter plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd er at byggverk skal plasseres 4 meter fra nabogrensen (1). Plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd gir anvisning på unntak fra denne hovedregelen i to tilfeller:
- ved skriftlig nabosamtykke (bokstav a) og
- ved at kommunen kan godkjenne plassering av mindre byggverk, dvs. byggverk inntil 50 m2, nærmere enn 4 meter fra nabogrensen (bokstav b).

I utgangspunktet foreligger det ikke noen nedre grense på hvor nærme nabogrensen et tiltak kan plasseres når det gis skriftlig samtykke, jf. ordlyden "i nabogrense". Bygningsmyndighetene kan imidlertid ikke gi tillatelse som medfører at noe av bygget går over nabogrensen, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra nabo, jf. rundskriv H-8/15 punkt 8.2.4. Forutsatt at slik skriftlig tillatelse eller avtale foreligger, har departementet i en tidligere uttalelse – sak 10/932- lagt til grunn følgende:

"Ettersom tiltaket krysser eiendomsgrensen vil privatrettslige forhold stå sentralt i vurderingen. Dersom tiltakshaver kan sannsynliggjøre en rett til å disponere over grunnen, for eksempel gjennom en skriftlig avtale og denne retten dermed framstår som rimelig klar, kan plan- og bygningsmyndighetene avgjøre saken ut fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven, men uten å ta stilling til privatrettslige forhold. Det bør i så fall framgå av tillatelsen at den bare gjelder i forhold til plan- og bygningslovgivningen og ikke innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold mellom partene. Forutsatt at de hensyn som pbl § 70 er ment å ivareta faktisk blir ivaretatt, vil det etter departementets vurdering være mulig å gi en godkjenning etter pbl § 70 nr. 2 litra a." (vår utheving)

Kopi av uttalelsen følger vedlagt.

Kommunens avgjørelse av om et tiltak skal tillates plassert nærmere nabogrense enn det som følger av § 29-4 andre ledd, er underlagt fritt skjønn. Tiltakshaver har dermed ikke noe rettskrav på å få innvilget søknaden selv om det foreligger skriftlig tillatelse eller avtale fra nabo.

Avsluttende merknader
Tiltakshaver bør fortrinnsvis sørge for å tinglyse en skriftlig tillatelse til eller avtale om å tillate å plassere det aktuelle tilbygget delvis inn på naboen eiendom, for dermed å sikre publisitet og notoritet for eventuelle nye naboer/eiere. Vi understreker imidlertid at dette kun er ment som anbefaling. Hvorvidt kommunen i forbindelse med en tillatelse kan stille vilkår om tinglysing, vil måtte vurderes ut fra den alminnelige vilkårslæren (2).

Vi gjør videre oppmerksom på at dersom kommunen godkjenner den aktuelle plasseringen på bakgrunn av skriftlig tillatelse eller avtale, så vil dette kunne få den konsekvens at eventuell fremtidig vedlikehold av tilbygget ikke kan gjøres uten å overskride nabogrensen. Fremtidig vedlikehold bør avklares mellom partene, og fremgå av (den tinglyste) avtalen mellom partene. I motsatt fall vil det kunne bli nødvendig for tiltakshaver/eier i fremtiden å søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 28-3 andre ledd til å bruke nabogrunnen for å kunne vedlikeholde tilbygget. Erfaringsmessig kan dette by på enkelte utfordringer.

1: Det er for enkelte tiltak gjort særskilte unntak fra dette avstandskravet, se i den forbindelse byggesaksforskriften § 4-1

2: Se bl.a. SOMB-2007-12