§ 20-4 - Spørsmål om bruk av overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven dersom tiltaket behandles etter forskrift om veier for landbruksformål

Mottaker: Etne kommune
Vår referanse:  14/7246-2

 Det vises til e-post av 25. november 2014 med spørsmål om det er mulig å vedta overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven dersom en tiltakshaver har bygd en landbruksvei uten tillatelse.

Bygging av vei omfattes av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav l), og krever i utgangspunktet både søknad og tillatelse. Pbl. § 20-4 gir imidlertid hjemmel for at departementet i forskrift kan unnta tiltak fra søknadsplikten i pbl. § 20-1 og i hvilken utstrekning øvrige bestemmelser i plan- og bygningsloven gjelder for dem.

I byggesaksforskriften av 26. mars 2010 § 4-3 første ledd bokstav d) er landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) eller lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) unntatt fra bygningslovgivningens krav om byggesaksbehandling, herunder krav om tillatelse, ansvarsrett, kvalitetssikring og kontroll, tilsyn, og også fra en del andre (materielle) byggesaksregler. Hensikten med unntakene i byggesaksforskriften § 4-3 er å hindre dobbeltbehandling av saker etter byggesaksreglene og andre lovverk.

Utbyggingen av landbruksveier styres av forskrift om veier for landbruksformål av 20. desember 1996. Forskriften er hjemlet i jordlova og skogbruksloven, og skal anvendes ved spørsmål om nybygging og ombygging av veier til landbruksformål (jordbruk og skogbruk).

Regelverket må forstås slik at dersom tiltaket oppfyller forskrift om veier for landbruksformål sine vilkår for å anses som en landbruksvei, vil tiltaket være unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Overtredelsesgebyr etter pbl. § 32-8 og byggesaksforskriften kapittel 16 kan ilegges for tiltak som er i strid med krav i denne loven, for eksempel at nødvendig tillatelse ikke forelå, jf. byggesaksforskriften § 16-1 første ledd a). Hvis tillatelse etter pbl ikke er nødvendig fordi tiltaket er unntatt fra krav om søknad, kan overtredelsesgebyr ikke ilegges. Bygging av landbruksvei uten tillatelse etter plan- og bygningsloven vil ikke medføre at sanksjonsmidlene, herunder overtredelsesgebyr, vil kunne brukes selv om tiltaket er søknadspliktig etter forskrift om veier for landbruksformål.