§ 11-9 nr. 7 Veiledning/avklaring - utarbeidelse av bestemmelser som sikrer kulturminneinteresser - kommuneplanens arealdel

Vi viser til henvendelsen fra dere 15.01.2018, hvor dere ber departementet avklare forståelsen av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-9 nr. 7, særlig med tanke på om denne bestemmelsen gir hjemmel for å gi forbuds- eller påbudsbestemmelser.

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel som beskriver hensyn som skal tas til bevaringsverdig bebyggelse kan etter departementets syn og praksis innebære forbud mot rivning av prioriterte kulturminner. Et slikt forbud kan imidlertid ikke være av generell art, men må være saklig og stedlig begrunnet. Kommunen kan med andre ord ikke gi et generelt forbud mot rivning av eksisterende bygg i kommuneplanen, men må angi konkret hvilke(-t) bygg forbudet gjelder for. Vi mener dette er en riktig forståelse av regelverket. Etter departementets oppfatning er pbl. § 11-9 nr. 7 en spesialbestemmelse i forhold til pbl. § 11-8 og må av den grunn også kunne strekke seg lenger.

Rivningsforbud i kommuneplanen bør etter departementets vurdering ikke brukes i omfattende grad. Der det er mer naturlig å benytte reguleringsplan for å ivareta kulturminner, bør en slik fremgangsmåte følges. Dersom konkrete forbudsbestemmelser inntas i kommuneplanen, er det viktig at kommunen har en prosess i forkant med de berørte for å sikre medvirkning.

Tilsvarende vurderinger vil gjøre seg gjeldende i forhold til evnt. påbudsbestemmelser.

Slik vi ser det divergerer ikke departementets forståelse av pbl. § 11-9 nr. 7 med den forståelsen som Riksantikvaren legger til grunn. I departementets veileder T-1491 vises det følgelig flere steder til Riksantikvarens veileder om kulturminner og plan- og bygningsloven og eksempelsamlingen.