§ 29-4 – Svar på henvendelse angående byggegrenser og måleregler

Departementet presiserer at målereglene i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-3 og veilederen Grad av utnytting (H-2300) § 6-3 ikke gjelder for byggegrenser.

Vi viser til e-post fra Lillestrøm kommune, datert 20. september 2023.

Kommunen viser til at departementets uttalelse i brev av 5. november 2021 til Bærum kommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken, ikke samsvarer med veiledningsteksten til byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-3.

Dere viser til at det i departementets brev stod at måleregelens unntak for utspring inntil en meter, ikke gjelder for noen regulerte byggegrenser, i motsetning til veiledningen til TEK17 § 6-3, hvor det er skrevet at unntaket ikke gjelder for byggegrense mot vei. Dere peker på at dersom det er slik som departementet har skrevet i sitt brev, så bør veiledningsteksten endres.

Kommunal- og distriktsdepartementet kan bekrefte at målereglene i TEK17 § 6-3 ikke gjelder for byggegrenser. Målereglene gjelder verken byggegrenser i arealplaner eller sektorregelverk, som jernbaneloven og veglova. Departementet er enig i at det vil være en fordel å endre veiledningen til TEK17 og veilederen Grad av utnytting (H-2300). Dersom det vises til byggegrenser generelt, vil det være mindre rom for misforståelser. Departementet tar med seg dette inn i arbeidet med veiledningen.