§§ 8-5, jf. pbl. § 19-2 Henvendelse om klagefrist, saksbehandlingstid og gebyr - dispensasjon for etablering av handel

Vi viser til e-post datert 18. mars 2024 fra Time kommune. Departementet besvarer kommunens spørsmål om saksbehandlingsregler og gebyr ved dispensasjon for etablering av tiltak i strid med regionale handelsbestemmelser, for å klargjøre regelverket for kommunen.

Spørsmål 1:

Regnes saksbehandlingstiden fra dispensasjonssøknaden er mottatt, eller fra samtykket er gitt? Dersom kommunen venter på fylkeskommunens samtykke ville fylkeskommunen mistet  hele gebyret fordi fylkeskommunen bruker flere måneder på denne behandlingen. Dette er saker med høye gebyrinntekter.

Departementet bemerker at den regionale planbestemmelsen skal legges til grunn ved vurdering av dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan, når det er stilt krav om f. eks. plasskrevende varer. Dette fordi en slik dispensasjon vil medføre at kommunen tillater et tiltak som er forbudt i den regionale planen. Dette innebærer at kommunen først må avklare med fylkeskommunen om det kan gis samtykke til å gjøre unntak fra den regionale planbestemmelsen. Kommunen kan deretter fatte vedtak om dispensasjon fra den aktuelle planen. Det kan også være aktuelt for kommunen å samrå seg med statsforvalter og berørte kommuner før kommunen vurderer å innvilge dispensasjon.

Samtykke etter pbl. § 8-5 fjerde ledd erstatter ikke kravet om tillatelse etter pbl. § 20-1, men er en nødvendig forutsetning for at kommunen skal kunne gi tillatelse til omsøkt tiltak.

Saksbehandlingstiden vil dermed begynne å løpe når kommunen mottar dispensasjonssøknad. Når det gjelder spørsmål om gebyr, viser vi til Byggesaksforskriften (SAK10) § 7-4 bokstav a som gir fristutsettelse dersom søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Dette betyr at fristen ikke løper i den perioden fylkeskommunen vurderer om samtykke til å gjøre unntak fra den regionale planbestemmelsen skal gis eller ikke.

Spørsmål 2:

Regnes klagefristen fra kommunen sitt vedtak på dispensasjon eller fra når vedtaket kan iverksettes (altså ved samtykke)?

Klagefristen løper fra når kommunen har fattet sitt vedtak om dispensasjon. Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven kan statlige organ påklage enkeltvedtak som etter loven direkte berører vedkommende myndighets saksområde. Er tiltaket åpenbart i strid med nasjonale interesser, vil statsforvalteren kunne påklage samtykke til tiltaket. Tilsvarende gjelder for regionale organ som fylkeskommunen. Etter § 29 i forvaltningsloven er fristen for klage 3 uker fra det tidspunktet melding om vedtak er kommet fram til vedkommende part.

Pbl. § 19-1 siste punktum må forstås slik at kommunen har en plikt til å fremlegge dispensasjonssaker som omfattes av bestemmelsen for aktuelle regionale og statlige myndigheter til eventuell uttalelse, før det treffes vedtak i saken. Også i disse tilfellene vil det være fristavbrytelse med hensyn til gebyret.

Spørsmål 3 og 4:

Er vedtaket gyldig fra kommunen sitt vedtakstidspunkt eller ved samtykke? Regnes kommunens saksbehandling av klagen fra samtykket er gitt eller fra dagen kommunen mottok klagen?

Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven gjelder fra når kommunen har mottatt søknaden om tiltak og når kommunen fatter et dispensasjonsvedtak.

Kommunen kan ikke dispensere fra den regionale planbestemmelsen med grunnlag i plan- og bygningsloven kapittel 19.