§ 19-2 Dispensasjon fra statlig reguleringsplan

Vi viser til e-post 30. september 2014, med spørsmål om en kommune etter plan- og bygningsloven § 19-2 har kompetanse til å gi dispensasjon fra statlig reguleringsplan.

Statlige reguleringsplaner vedtas etter plan- og bygningsloven § 6-4 andre ledd. Bestemmelsen gir departementet myndighet til å vedta arealdel til kommuneplan og reguleringsplan når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Det gjelder ingen spesielle regler om virkningen av slike planer. I utgangspunktet vil det derfor være slik at det er de vanlige reglene for dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19 som gjelder også i forhold til slike planer. Søknad om dispensasjon skal derfor sendes til kommunen, og kommunen skal behandle søknaden. Det framgår av § 19-1 siste ledd at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer. Det betyr at kommunen må innhente uttalelse fra fylkesmannen der det gjelder dispensasjon fra statlig plan. Fylkesmannen må i den forbindelse vurdere dispensasjonssaken, og dersom det anses nødvendig også ta kontakt med departementet.

Med hilsen

Bjørn Casper Horgen (e.f.)

avdelingsdirektør

Marit Tofte

seniorrådgiver