§ 6-3 - Departementets tolkingsuttalelse om angitt kravsnivå med konkrete tallverdier i lov og forskrift - Toleranse ved måling av byggverks høyde

Vi viser til e-post datert 04.12.2018 og vårt foreløpige svarbrev av 14.01.2019. Du ber om svar på toleranser, spesielt ved beregning av byggverks høyde. Det stilles spørsmål om dersom toleransegrenser ikke fremgår av kommunens vedtak, er det da justeringsadgang på +/- 0,1 m i høyde. Det vises til byggesaksforskriften (SAK10) § 6-3 og veileder "Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler", kapittel 4, side 41 om nøyaktighet ved måling.

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, og gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar stilling til konkrete saker som ikke foreligger i departementet til ordinær saks- eller klagebehandling. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Departementets svar

Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at det er bestemmelsene i lov- og forskrift som er juridisk bindene, i motsetning til veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17). Dette gjelder tilsvarende for veiledningen i "Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler", (kap. 2 og 4) som er veiledning til TEK17 kap. 5 og 6. Veiledningen "Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler" (H-2300), er kun retningsgivende ved eventuell tolkingstvil.

Der lov og forskrift har angitt kravsnivå med konkrete tallverdier skal disse forstås som absolutte krav, så fremt det ikke i forskrift eller i vedtak, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 6-3 er gitt konkrete toleranser på kravet. 

Vi vil understreke at toleranse ikke har noe med matematiske avrundings- og kommaregler å gjøre, når det gjelder f.eks. areal-, høyde- og plasseringsangivelser gitt i lov, forskrift eller plan. Disse er å forstå som absolutte begrensinger.

Vi viser for øvrig til departementets rundskriv H-18/90 og uttalelse i sak 05/1460 (vedlagt). Departementets rundskriv, sammen med tidligere bygningsregelverk fra 1965 og frem til i dag finner du på: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/bygningsregelverket-fra-1965--20172/id2590706/


Kopi
Direktoratet for byggkvalitet