§§ 20-1 og 20-2 Departementet besvarer spørsmål om søknadsplikt for oppankring av rigg

Departementet viser til e-poster mottatt den 16. juli 2015 og 3. august 2015 og purring i e-post den 23. september 2015. I e-posten blir departementet særlig bedt om å vurdere om oppankring av rigg i kommunens sjøareal er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Departementet beklager de ulemper det har medført for kommunen og øvrige involverte at forespeilet saksbehandlingstid ikke har blitt overholdt.

Departementets svar

Spørsmålet er om oppankring av rigg omfattes av pbl. § 20-1 første ledd bokstav a) eller j) og dermed er søknadspliktig, jf. pbl. § 20-2.

Etter departementets syn må forarbeidene (Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 311), rundskrivet H-09/05 "Båt på land og hus på vann" og departementets uttalelse av 28. oktober 2014 (sak 14/5428-2) tolkes slik at den klare hovedregelen er at oppankring av skip ikke er omfattet av § 20-1. Dette må gjelde tilsvarende ved oppankring av en rigg.

Departementet presiserer at selv om et tiltak ikke er omfattet av byggesaksbestemmelsene, kan tiltaket være i strid med plan, se her pbl. § 1-6 med tilhørende forarbeider. Vi bemerker at planen bør endres dersom planen ikke hindrer uønskede tiltak.

Annet regelverk, blant annet havne- og farvannsloven, gjelder for tiltaket.

Departementet ser behov for å klargjøre hvilke regler i plan- og bygningsloven som gjelder for et skip, rigg eller lignende som oppankres innenfor kommunens grenser. Vi vil derfor så snart som mulig ta tak i dette sammen med blant annet Samferdselsdepartementet som er ansvarlig for havne- og farvannsloven. Vi imøteser gjerne innspill fra kommunen til hvilke regler som bør klargjøres og eventuelt endres.