§ 20-3 tredje ledd - Fortøyning/oppankring av lekter- søknadsplikt etter plan og bygningsloven kap 20

Merknad: Vi gjør oppmerksom på at temaet er belyst nærmere i en senere uttalelse, datert 28.09.2015 og rettet til Askøy kommune. Den nye saken er lenket som 'relatert' i høyre side av skjermbildet.

Vi viser til telefonsamtale den 10. juli 2014, samt senere e-poster vedrørende spørsmål om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for fortøyning/oppankring av lekter på sjøen. Slik departementet forstår det, skal lekterenfortøyes/oppankres i forbindelse med en oljerigg/boreoppdrag i Karahavet. Riggselskapet GSP ønsker å legge lekteren i opplag i Kirkenes Havn.Perioden for opplag er etter det opplyste beregnet til 16 uker. Lekteren skal ligge i Korsfjorden og ikke ha noen tilknytning til land. Det skal heller ikke være noen form for adkomst til land. Det er ikke opplyst noe om omgivelsene for øvrig.

Plan- og bygningsloven (pbl.) kommer til anvendelse i sjøområder, se  pbl. § 1-2, andre ledd, hvor det fremgår at ” I sjøområder gjelder loven ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.” Det er forutsatt at kommunen i plan kan regulere arealbruken innenfor fastsatte kommunegrenser i sjø.

Forholdet til  plan

Plan og bygningsloven gjelder for ”tiltak”. Med tiltak etter pbl. § 1-6 menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Oppregningen av tiltak i § 1-6 første ledd går imidlertid lenger enn tiltaksbegrepet i lovens kapittel 20, se her § 1-6 andre punktum hvor det fremgår at også "annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner" er omfattet av begrepet ”tiltak”. I følge forarbeidene, Ot. prop. 45 (2007-2008) side 311 siktes det her til en annen type tiltak enn de som omfattes av lovens søknadssystem, slik at de verken faller inn under bestemmelsene om søknadsplikt i §§ 20-1 og 20-2 eller unntakene fra søknadsplikt i §§ 20-3 og 20-4. Se også departementets lovkommentar til plandelen, som er tilgjengelig på www.planlegging.no, hvor følgende uttales under merknaden til § 1-6:

”Virksomhet og endring av arealbruk i strid med planens arealformål, hensynssoner og bestemmelser, vil være tiltak i lovens forstand selv om de ikke går inn under søknadssystemet i kapittel 20 om søknadsplikt. jf. at det i tilfelle vil være behov for å søke om dispensasjon fra planen. Dette kan for eksempel være ferdsel eller tiltak i landbruket som omfattes av bindende bestemmelser til arealbruksformål til arealdelen eller reguleringsplan eller til hensynssoner.” (vår utheving).

Dersom kommunen har utarbeidet en plan som regulerer sjøområdet hvor lekteren skal oppankres, er det således mulig at tiltaket omfattes av § 1-6 og dermed avhengig av dispensasjon fra plan, men uten at dette nødvendigvis medfører søknadsplikt etter pbl. §§ 20-1 eller 20-2.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at plan ikke er bindende for midlertidige tiltak, dvs. tiltak som skal stå inntil 2 år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr plassering av slike tiltak.   

Krav om søknadsplikt

Spørsmålet videre er så om oppankringen av lekteren kan regnes som et søknadspliktig tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-2, eller om den kan unntas etter §§ 20-3 eller 20-4.

Slik departementet forstår det, kan ikke den aktuelle lekteren transporteres for egen maskin og den skal heller ikke benyttes til fritids- eller boformål, men kun plasseres midlertidig i opplag på sjøen forbindelse med et konkret arbeidsoppdrag  på en oljerigg. I følge det opplyste, skal lekteren fortøyes/oppankres til bunnen på 4 ulike punkter. Det er ikke opplyst noe om selve størrelsen på lekteren.

Etter pbl. § 20-1 første ledd, bokstav a er ”plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg” i utgangspunktet søknadspliktig. I pbl. § 20-2 bokstav c er søknadsplikten noe snevret inn for midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som skal plasseres inntil 2 år. I dette tilfellet gjelder fortsatt søknadsplikten, men uten krav om bruk av ansvarlig foretak slik det er etter § 20-1. Dersom tiltaket skal plasseres inntil 2 måneder, er det i pbl. § 20-3 andre ledd gjort et unntak fra kravet om søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak. Det er videre gjort et særlig unntak for  anleggsbrakker som skal plasseres i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt, se pbl. § 20-3 tredje ledd og SAK10 § 4-2 første ledd bokstav a.

En lekter kan etter en konkret vurdering omfattes av begrepet ”konstruksjon” i kapittel 20, se rundskrivet H-09/05 ”Båt på land og hus på vann”  hvor blant annet departementet la til grunn at det kan oppstå søknadsplikt ved plassering av flytende byggverk på sjøen, typisk en lekter med forankring enten til land eller til bunn, til benyttelse som sjøbod, fritidsbolig, hus eller hotell. Departementet har også i en tidligere uttalelse fra 2000 gitt uttrykk for at en bølgebryter av størrelsen 3 m lengde og 0,5 m høyde over normal vannstand som regel vil regnes som en konstruksjon etter plan- og bygningsloven.

Basert på det ovennevnte  er det nærliggende, etter departementets syn, å anse plasseringen av lekteren  som en konstruksjon som omfattes av lovens kapittel 20.

Ettersom lekteren kun skal plasseres for en kort periode, 16 uker, faller den utenfor pbl. § 20-1, som regulerer søknadsplikten for permanente tiltak. Spørsmålet blir dermed omtiltaket kan omfattes av unntakene i enten §§ 20-3 eller 20-4.

Unntaket i § 20-4 gjelder for tiltak som er tilfredsstillende regulert i andre regelverk. Bestemmelsen er nærmere presisert i SAK10 § 4-3, hvor det i det bestemmelsens andre ledd bokstav c) er gjort unntak for oppføring, gjenoppføring og reparasjon av navigasjonsinnretninger, herunder tiltak i grunnen og sjøgrunnen ved slike innretninger, etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havne- og farvannsloven. Ettersom lekteren skal benyttes i forbindelse med arbeid på en oljerigg, er det på det rene at den ikke omfattes av unntaket i SAK10 § 4-3.

Etter pbl. § 20-3 andre ledd er tiltak som ikke skal plasseres lenger enn 2 måneder, unntatt  fra søknadsplikten.  Perioden på 16 uker er imidlertid dobbelt så lenge som denne grensen, hvilket innebærer at oppankringen av lekteren heller ikke kan omfattes av dette unntaket.  

I byggesaksforskriften (SAK10) § 4-2 første ledd bokstav a,  pbl. § 20-3 tredje ledd, er det gjort et særskilt unntak for  plassering av anleggsbrakker i mer enn 2 måneder i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår.

Det er en forutsetning for anvendelsen av unntaket at anleggsbrakken må være geografisk og tidsmessig knyttet til et pågående bygge- og anleggsarbeid, og at den kun blir stående så lenge bygge- og anleggsarbeidet pågår.  Lekteren i det foreliggende tilfelle skal kun plasseres midlertidig i opplag på sjøen i forbindelse med et konkret arbeidsoppdrag  på en oljerigg. Etter departementets vurdering  kan det trekkes paralleller mellom plassering av lekter i tilknytning til arbeidsoppdrag på oljerigg og plassering av anleggsbrakke i tilknytning til bygge- og anleggsoppdrag.  

En del av formålet med anleggsbrakker er å ha en base for arbeidere, andre som er tilknyttet byggetiltaket, samt utstyr.  Departementet antar at etablering av anleggsbrakke kan sees som et ”tilleggstiltak” for å kunne gjennomføre det søknadspliktige byggetiltaket på en hensiktsmessig måte. Lekteren i det foreliggende tilfelle skal plasseres i opplag for å lette arbeidet med et konkret arbeidsoppdrag på en oljerigg/boreoppdrag.  Lekteren skal videre  kun benyttes i forbindelse med arbeid på oljeriggen og deretter fjernes, i likhet med anleggsbrakker som kun brukes ved et konkret byggetiltak. Slik departementet ser det, er det som skiller tiltakene at anleggsbrakker oppføres på land, mens lekteren skal plasseres på sjøen.

Departementet viser også til at lekteren skal ligge i opplag i en begrenset periode på 16 uker, mens mange anleggsbrakker blir stående i betydelig lengre perioder enn dette.

Ut fra en utvidende  tolkning av begrepet ”anleggsbrakke” er det departementets oppfatning  at oppankring av lekter i tilknytning til pågående arbeid på oljerigg kan omfattes av unntaket i SAK10 § 4-2 første ledd bokstav a jf. pbl. § 20-3 tredje ledd. Vi kan videre opplyse om at vi i en tidligere sak la til grunn at oppankring av helikopterdekk og lastebom på Statfjord C i Yrkesfjorden for demontering, ikke var omfattet av søknadsplikten i kapittel 20.

Det er i denne forbindelse tillagt vekt at det ikke har vært lovgivers intensjon å regulere denne type tiltak til sjøs ettersom disse er underlagt krav om søknad og tillatelse etter havne- og farvannsloven, hvor de hensyn som er relevante etter plan- og bygningsloven for denne type tiltak blir tilfredsstillende ivaretatt. Departementet vil i forbindelse med fremtidig revisjon av byggesaksforskriften vurdere å presisere unntaket nærmere.