§ 23-8 og SAK10 § 6-8 - Departementet svarer på spørsmål om selvbyggerinstituttet

Vi viser til deres henvendelse av 20. juni 2023, oversendt til oss fra Direktoratet for byggkvalitet den 7. juli 2023.

Henvendelsen gjelder selvbyggerinstituttet. Dere stiller spørsmål om reglene for kommunens adgang til å godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger også gjelder ved bruksendring fra «annen bygningstype» til enebolig eller fritidsbolig.

Departementet gjør innledningvis oppmerksom på at vi ikke tar stilling til enkeltsaker som ikke er til behandling i departementet. Vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

  1. Innledning

Det følger av byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 første ledd, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 23-8 annet ledd at kommunen, på nærmere bestemte vilkår, kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig. Det fremgår av forarbeidene til loven at det må være tale om ene- eller fritidsbolig til eget bruk[1]. Videre fremgår det av SAK10 § 6-8 annet ledd at ansvarsrett kun kan gis for fagområder i tiltaksklasse 1. Det er med andre ord tale om tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, jf. SAK10 § 9-4 første ledd. Ordlyden i SAK10 § 6-8 første ledd gir anvisning på at avgjørelse om å godkjenne person som selvbygger er underlagt kommunens frie skjønn. Ingen har derfor rettskrav på å bli godkjent som selvbygger.

  1. Det er mulig å være selvbygger ved bruksendring av enkle bygg

Dere stiller spørsmål om kommunens adgang til å godkjenne person som selvbygger også gjelder ved bruksendring. Spørsmålet kan vanskelig besvares generelt, da ulike hensyn vil kunne gjøre seg gjeldende avhengig av den konkrete situasjonen og bygningstypen det bruksendres fra. For eksempel vil bruksendring fra enkle bygningstyper, slik som tilbygg eller frittliggende garasjer, annekser og naust, lettere kunne tenkes omfattet av SAK10 § 6-8. Slike tiltak vil trolig i mindre grad komme i konflikt med hensynene bak ansvarsrettsystemet og selvbyggerinstituttet.[2] Derimot vil bruksendring fra mer komplekse bygningstyper, som for eksempel bruksendring av næringslokale til bolig i et bygg over flere etasjer og med flere bruksenheter, ikke nødvendigvis kunne utføres som selvbygger. Begrunnelsen for dette er at bruksendringen kan utløse behov for tiltak som kan påvirke ventilasjon, lydgjennomføring, brannskiller mm. Selvbyggerinstituttet omfatter med andre ord ikke bruksendring av enhver bygningstype til bolig/fritidsbolig.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 126

[2] Kommunen kan i slike tilfeller alternativt velge å unnta fra krav om ansvarsrett etter pbl. § 23-1 femte ledd, slik at tiltakshaver selv står som ansvarlig.