§ 34-4 fjerde ledd tredje punktum - Overgangsbestemmelsen i plan- og bygningsloven - søknad om endring

Det vises til e-post av 3. februar 2011 vedrørende tolking av overgangsbestemmelsen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 34-4 fjerde ledd tredje punktum ved søknad om endring.

Spørsmålet dreier seg om tilfeller der en sak er startet etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.85), eksempelvis med en tillatelse etter pbl.85 § 93, og det etter 1. juli 2010 sendes en søknad om endring av det godkjente tiltaket. Skal slik endringssøknad behandles etter pbl.85 eller pbl.2008?

Det følger av pbl. § 34-4 fjerde ledd tredje punktum at ”(s)aker om tillatelse etter §§ 93 eller 106a sendt kommunen før loven er trådt i kraft, skal for hele tiltaket behandles etter de tidligere reglene for behandling av slikte saker.”  Som påpekt i e-posten uttales det i rundskriv H-01/10 at "[s]øknader som kommunen mottar fra og med 1. juli 2010 skal behandles etter saksbehandlingsreglene i ny byggesaksdel av plan- og bygningsloven", og at det her ikke gjøres unntak for endringssøknader. Videre at det i rundskrivet uttales at "[n]ye søknader i eksisterende byggesaker påbegynt før 1. juli 2010, herunder søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse, behandles etter bestemmelsene i pbl.85 (…)".

Etter Fylkesmannens oppfatning omfatter ikke formuleringen "[n]ye søknader i eksisterende byggesaker" søknader om endring av tidligere tillatelse, og at en naturlig forståelse av "eksisterende byggesak" må på bakgrunnen av eksemplifiseringen om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse forstås som en ikke avsluttet byggesak for et konkret tiltak. Dersom tiltaket endres, mener Fylkesmannen at det oppstår en ny byggesak slik at bestemmelsene i ny byggesaksdel med forskrifter kommer til anvendelse. Det vises også til at siden søknad om endring ikke er en egen søknadskategori i loven, må den anses og behandles som en selvstendig søknad om tillatelse.

Departementet ser gode argumenter for å tolke regelen slik Fylkesmannen legger til grunn. Vi finner imidlertid å legge større vekt på hensynene bak bestemmelsen. Det er viktig å legge til rette for et smidig og praktisk anvendelig regelverk. Departementet mener at "hele tiltaket" i pbl. § 34-4 fjerde ledd tredje punktum skal forstås som hele byggesaken fra første søknad til bygget eller tiltaket lovlig er tatt i bruk. Dette inkluderer endringssøknader.  Den nye søknaden er ikke et nytt tiltak, men endring av det opprinnelige. Tiltaket er således det samme.

Selv om søknad om endring ikke er en egen søknadskategori i loven, er det en praktisk og ofte brukt søknad. Det vises til at mange kommuner har egne gebyrsatser for søknad om endring av tillatelse og at det er utarbeidet en egen blankett om "Endring av tillatelse", som er ment å forenkle søkeprosessen ved endring i tiltaket. Det legges i den sammenhengen til grunn at det fremdeles er samme tiltak og ikke et nytt tiltak. Det går selvsagt en grense for hvorvidt de omsøkte endringene kan behandles som endring, eller om tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes ny sak med full søknadsbehandling. Dette er en vurdering kommunen må foreta når en endringssøknad mottas. Helt klart er det at ny søknad kreves når tidligere byggesak er avsluttet og det er gitt ferdigattest eller eventuelt bygget eller tiltaket lovlig er tatt i bruk. I disse tilfellene vil nye krav slå inn. Men når endringen har direkte tilknytning til tiltaket kan dette behandles som søknad om endring, og dermed vil reglene på søknadstidspunktet for den opprinnelige byggesøknaden gjelde.

Departementet viser også til at det kan være uhensiktsmessig og/eller urimelig dersom det kommer inn nye krav midt i prosjektet, eksempelvis etter at utførelsen er påbegynt, da nye krav vil kunne medføre større omarbeidelser av byggverket eller krav til dokumentasjon kun for den delen av byggverket som omfattes av endringssøknaden. Dette kan vektlegges ved en konkret vurdering av om søknaden er en endringssøknad eller søknad for et nytt tiltak. Blant annet er krav vedrørende energibruk og universell utforming skjerpet i ny lov, og det vil kunne virke urimelig å pålegge utbygger disse nye kravene i forbindelse med oppføring av bygg som er igangsatt før 1. juli 2010, men som endres noe underveis i byggetiden.