§§ 12-2, 12-14 og 33-1- Spørsmål om hvem skal dekke kostnadene til endring av områderegulering når forslaget er framsatt av private

Vi viser til e-post av 23. februar 2023 fra Bulk Infrastructure Group AS ved Jørgen Langgård, som har spørsmål om hvem som skal dekke kostnadene for endring av områderegulering når forslaget er framsatt av private. Jørgen Langgård har kontaktet departementet angående Sandefjord kommunes krav om gebyr for endring av områderegulering. Langgård mener at kommunen mangler hjemmel for dette gebyret. Departementet har kontaktet kommunen for å få ytterligere klarhet i den faktiske problemstillingen. Sarpsborg og Gjøvik kommune har begge hatt tilsvarende problemstillinger om gebyr for områderegulering.

Vi svarer bare generelt på henvendelser om forståelsen av plan- og bygningsloven.

Utgangspunktet er at det er kommunen som står for utarbeidelse av områderegulering. Men kommunen kan også overlate hele eller deler av det planfaglige arbeidet til private etter de rammer og vilkår som kommunen bestemmer, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2 andre ledd andre punktum. Bestemmelsen gir kommunen mulighet til å overlate til private eller andre myndigheter å utarbeide forslag til områderegulering, der kommunen finner dette hensiktsmessig.

Pbl. § 33-1 gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrift om gebyr for blant annet behandling av private planforslag. Selv om ordlyden i bestemmelsen i utgangspunktet gir kommunen vide rammer, jf. formuleringen «for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag», legger departementet til grunn at den ikke gir hjemmel for å fastsette saksbehandlingsgebyr for private forslag til områderegulering. Begrunnelsen for dette er at områderegulering i utgangspunktet er kommunens ansvar, og at loven – i motsetning til det som gjelder for private detaljregulering jf. pbl. § 12-11 - ikke gir private rettskrav på å fremme og få behandlet forslag til områderegulering. Det følger av formuleringen i pbl. § 12-2 andre ledd første punktum at områderegulering «utarbeides av kommunen». Formuleringen «påhviler kommunen å utføre» indikerer at det bare er adgang til å fastsette gebyr for lovpålage oppgaver.

Dersom kommunen har overlatt eller inngått avtale med andre om å utarbeide forslag til områderegulering, kan det imidlertid avtales at disse skal dekke kostnadene knyttet til planarbeidet. Departementet har i Planjuss nr.1/ 2012 uttalt at kommunen kan inngå avtale med private forslagsstiller om dekning av kostnader for selve utarbeidelsen av planforslaget til områderegulering. Kostnadene må i så fall begrenses til arbeidet fram til planforslaget sendes inn til kommunen. Det er ikke adgang til å avtale at forslagsstiller skal dekke videre kostnader etter at  kommunen har mottatt planforslaget. Fra og med dette stadiet, altså ved oppstart av kommunens eget planarbeid, må kommunen dekke de nødvendige kostnadene selv. Det samme gjelder for behandling av forslag til endring av områderegulering. Dette skillet kan forklares ut fra at kommunen ikke skal komme i en situasjon hvor den forhåndsbinder sin planmyndighet.

Ved endring av områderegulering må saksbehandlingsreglene i pbl. § 12-14 følges. Det framgår av pbl. § 12-14 første ledd at ved endring av reguleringsplaner, altså områderegulering og detaljregulering, gjelder de samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunen kan følgelig overlate til andre å utarbeide endringsforslag som gjelder områderegulering.

Utgifter kommunen har hatt i forbindelse med en områderegulering kan ikke tas med i gebyret for en etterfølgende detaljregulering.

          

 

Kopi

Gjøvik kommune

Sandefjord kommune

Sarpsborg kommune