§ 11-6 i TEK 17 -Departementet besvarer henvendelse om avstandsregler på campingplasser og forholdet til kommunale planer

Vi viser til din henvendelse av 2. mai 2022 angående nye avstandsregler på campingplasser og forholdet til kommunale planer.

I henvendelsen gir du uttrykk for at det på campingplassen du oppholder deg gjelder et krav om seks meters avstand mellom campingenheter, som er fastsatt i plan. Du spør om dette avstandskravet fortsatt gjelder etter forskriftsendringen som trådte i kraft 1. mars 2022.

Departemenets svar

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-6 (7) oppstiller i dag et krav om minimum fire meters avstand mellom campingenheter på campingplasser. Som det fremgår av ordlyden er forskriftens avstandskrav et minimumskrav. Det følger av dette at kommunene i plan har anledning til å stille strengere krav til brannsikkerhet og avstand mellom campingenheter. For at det kommunale avstandskravet skal være likt forskriftens minimumskrav, kreves det derfor en endring av den kommunale planbestemmelsen.