Spørsmål om overgangsbestemmelse i kommuneplan

I brevet bes om departementets syn på en overgangsbestemmelse i kommuneplanen om at søknader om tiltak skal behandles i forhold til planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Etterstatsforvalternes syn avviker overgangsbestemmelsen fra utgangspunktene i plan- og bygningsloven, og statsforvalteren er usikker på om kommunen kan ha en slik overgangsbestemmelse.

Vi viser til brev 6. mai 2021.

I brevet bes om departementets syn på en overgangsbestemmelse i kommuneplanen om at søknader om tiltak skal behandles i forhold til planer som gjaldt på søknadstidspunktet. Etter

statsforvalternes syn avviker overgangsbestemmelsen fra utgangspunktene i plan- og bygningsloven, og statsforvalteren er usikker på om kommunen kan ha en slik overgangsbestemmelse.

Statsforvalteren kan ikke se at plan- og bygningsloven § 1-5 åpner for at det kan gis en slik overgangsbestemmelse. § 1-5 henviser til § 11-6, som angir at rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel inntreffer når den den er vedtatt. Hvilke forhold kommunen kan vedta bestemmelser om framgår av §§ 11-8 til 11-11. Statsforvalteren viser til at utgangspunktet er at søknader skal avgjøres ut fra plangrunnlaget som gjelder på vedtakstidspunktet. Unntak fra dette er gitt i § 21-7 femte ledd, hvor det framgår at ved fristoversittelse skal plangrunnlaget ved utløpet av saksbehandlingsfristen legges til grunn for avgjørelsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i den vurderingen som gis av statsforvalteren. Det er fast praksis for at det er plangrunnlaget på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn ved avgjørelsen av søknader. Det er i plan- og bygningsloven ikke åpnet for at kommunen kan fastsettes særskilte overgangsbestemmelser, jfr. plan- og bygningsloven §§ 1-5 og 11-6, jfr. også § 21-7. Vi kan derfor ikke se at det er hjemmel til å gi en særskilt overgangsbestemmelse i kommuneplanen om at plangrunnlaget på søknadstidspunktet skal legges til grunn ved behandlingen av søknader om tiltak.

Med hilsen