Lovavdelingen

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling skal bidra til å sikre kvalitet i lovgivningen. 

 • Den gir juridiske råd til regjeringen og departementene. 
 • Den har ansvar på sentrale områder som statsrett, forvaltningsrett, strafferett, prosess, kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett, arverett og deler av familieretten.
 • Den har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket. Alle lovforslag med unntak av skattelovforslag skal forelegges avdelingen for lovteknisk gjennomgåelse. Avdelingen bistår andre departementer i deres lovarbeid gjennom råd og synspunkter på utformingen av nye lover og endringslover.
 • Den deltar i internasjonale fora innenfor avdelingens fagområder, herunder i forhandlinger om internasjonale avtaler.

Mer om Lovavdelingen


Avdelingen har følgende enheter:

 • Enheten for strafferett og prosess

  Enheten har ansvar for strafferett, norsk og internasjonal straffeprosess, sivilprosess, menneskerettsspørsmål i strafferett og prosess, personvernlovgivningen og nordisk lovsamarbeid.

 • Enheten for offentlig rett

  Enheten har ansvar for statsrett, alminnelig forvaltningsrett, ekspropriasjon og generelle lovgivningsspørsmål. I samarbeid med Utenriksdepartementet, har enheten dessuten ansvar for folkerett, EØS/EU-rett og internasjonale menneskerettigheter. Enheten har også en egen forskriftsenhet, som gir råd om utformingen av forskrifter og samordning av regelverk på tvers av departementene.

 • Enheten for privatrett

  Enheten har ansvar for kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, inkasso, tvangsfullbyrding, arverett, familierett, vergemål, interlegal rett, internasjonal sivilprosess og deler av transportretten.