Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene og har ansvaret for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet.

Sakene Sivilavdelingen behandler kan deles i følgende hovedkategorier:

 • Oppgaver knyttet til budsjettadministrasjon for Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
 • Ansvar for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet.
 • Overordnet ansvar for Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning.
 • Oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolsfeltet. Ansvaret for den sentrale administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene er lagt til Domstoladministrasjonen, som er et uavhengig forvaltningsorgan. Justisdepartementet har likevel et overordnet ansvar for administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene, blant annet gjennom arbeidet med domstolenes rammevilkår og overordnede retningslinjer.
 • Fagansvar for voldsoffererstatningsordningen, regelverket om statens erstatningsansvar, konfliktrådsordningen og fagansvar for regelverket om rettshjelp, salær og advokater.
 • Budsjettansvar for statens erstatningsansvar og rettferdsvederlagsordningen.
 • Internasjonalt rettslig samarbeid både på det sivilrettslige og strafferettslige området. Dette  omfatter blant annet saker om barnebortføring, utlevering av lovbrytere og rettsanmodninger, men også forhandlinger og koordineringsarbeid av generell art.
 • Oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten (Statens sivilrettsforvaltning) etter vergemålsloven og lovansvar for navneloven.

Team i Sivilavdelingen:

 • Lederteamet

  Lederteamet skal sørge for at avdelingen leverer innen sine fagområder. Teamet har ansvaret for strategisk og langsiktig planlegging av arbeidet i avdelingen, herunder prioritering av oppgavene, fastsetting av avdelingens virksomhetsplan og skal sikre nødvendig fremdrift i de ulike sakene.

 • Økonomi- og styringsteamet

  Økonomi- og styringsteamet har etatsstyringsansvar for virksomhetene som er underlagt eller tilknyttet Sivilavdelingen. Teamet har ansvaret for etatsstyringen av Statens sivilrettsforvaltning og Spesialenheten for politisaker. Etatsstyring av Kontoret for voldsoffererstatning og etatsstyringen av fylkesmennene på vergemålsområdet og rettshjelpsområdet er delegert til Statens sivilrettsforvaltning.

 • Vergemål- og erstatningsteamet

  Vergemål- og erstatningsteamet har ansvar for voldsoffererstatningsloven og for den faglige oppfølgingen av voldsoffererstatningsmyndighetene. På vergemålsfeltet har teamet forskriftsansvar og ansvar for den faglige oppfølgingen av vergemålsmyndighetene.

 • Domstolsteamet

  Domstolsteamet har ansvar for domstolfaglige spørsmål, og har oppgaver knyttet til regelverket på domstolfeltet, herunder prosessregelverk, rettsgebyrloven, domssognsforskriften og forskrift om elektronisk samhandling med domstolene (ELSAM-forskriften).

 • Advokat- og rettshjelpsteamet

  Advokat- og rettshjelpsteamet har ansvar for oppgaver knyttet til advokatregelverket, salærregelverket og rettshjelpsregelverket.Advokatregelverket regulerer bl.a. vilkår for å drive advokatvirksomhet, organisering av advokatvirksomhet samt tilsyns- og disiplinærsystemet. Salærregelverket regulerer fastsettelse av salær til bl.a. offentlig oppnevnte forsvarere og andre som yter rettshjelp i tillegg til oppnevnte sakkyndige og tolker. Rettshjelpsregelverket regulerer offentlig støtte til juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning.

 • Internasjonalt team

  Internasjonalt team har ansvar for behandling av både strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger, internasjonale barnebortførings- og samværssaker, saker om utlevering av lovbrytere til og fra Norge og apostille. Internasjonalt team har konvensjonsansvar på de respektive områdene, og er norsk sentralmyndighet på de fleste av nevnte fagfelt.

 • Kontorstøtteteamet

  Kontorstøtteteamet har ansvaret for avdelingens post, besvarer telefonhenvendelser og sørger for bestilling av rekvisita mm.