Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene.

Sakene Sivilavdelingen behandler kan deles i følgende hovedkategorier:

  • Oppgaver knyttet til budsjettadministrasjon for Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Overordnet ansvar for Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning.
  • Oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolsfeltet. Ansvaret for den sentrale administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene er lagt til Domstoladministrasjonen, som er et uavhengig forvaltningsorgan. Justisdepartementet har likevel et overordnet ansvar for administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene, blant annet gjennom arbeidet med domstolenes rammevilkår og overordnede retningslinjer.
  • Fagansvar for voldsoffererstatningsordningen, regelverket om statens erstatningsansvar, konfliktrådsordningen og fagansvar for regelverket om rettshjelp, salær og advokater.
  • Budsjettansvar for statens erstatningsansvar og rettferdsvederlagsordningen.
  • Internasjonalt rettslig samarbeid både på det sivilrettslige og strafferettslige området. Dette  omfatter blant annet saker om barnebortføring, utlevering av lovbrytere og rettsanmodninger, men også forhandlinger og koordineringsarbeid av generell art.
  • Oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten (Statens sivilrettsforvaltning) etter vergemålsloven og lovansvar for navneloven.
Til toppen