Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og gode rettsprosesser. Avdelingen har blant annet ansvaret for oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolfeltet, rettshjelp, advokatregelverk, den sivile rettspleien på grunnplanet, voldsoffererstatning, vergemål, utleverings- og arrestordreregelverket og øvrig internasjonalt strafferettslig og sivilrettslig samarbeid.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for domstolenes rammevilkår og overordnede retningslinjer. Ansvaret for den sentrale administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene er lagt til Domstoladministrasjonen. Avdelingen har fagansvar for domstolloven, voldsoffererstatningsordningen, regelverket om statens erstatningsansvar, og for regelverket om rettshjelp, salær og advokater. Sivilavdelingen har også ansvaret for utleverings- og arrestordrelovgivningen og for departementets saker innen internasjonalt strafferettslig og sivilrettslig samarbeid. Avdelingen har ansvaret for oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene samt vaktvirksomhet.

Sivilavdelingen har ansvar for etatsstyring og administrativ oppfølging av følgende virksomheter:

 • Domstoladministrasjonen
 • Den høyere påtalemyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Spesialenheten for politisaker
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Team i Sivilavdelingen:

 • Seksjon for økonomi og styring

  Seksjon for økonomi og styring (SØS) har ansvaret for statsbudsjettprosessene, økonomiske analyser, FoU og bygg. Seksjonen har ansvaret for etatsstyring og administrative møter med underliggende virksomheter, koordinere oppfølging av Riksrevisjonens rapporter og annen internadministrasjon i avdelingen. Seksjonen har ansvaret for den faglige oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, rettsgebyrloven og den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene.

 • Lederteamet

  Lederteamet skal sørge for at avdelingen leverer innen sine fagområder. Teamet har ansvaret for strategisk og langsiktig planlegging av arbeidet i avdelingen, herunder prioritering av oppgavene, fastsetting av avdelingens virksomhetsplan og skal sikre nødvendig fremdrift i de ulike sakene.

 • Økonomi- og styringsteamet

  Økonomi- og styringsteamet har etatsstyringsansvar for virksomhetene som er underlagt eller tilknyttet Sivilavdelingen. Teamet har ansvaret for etatsstyringen av Statens sivilrettsforvaltning og Spesialenheten for politisaker. Etatsstyring av Kontoret for voldsoffererstatning og etatsstyringen av fylkesmennene på vergemålsområdet og rettshjelpsområdet er delegert til Statens sivilrettsforvaltning.

 • Vergemål- og erstatningsteamet

  Vergemål- og erstatningsteamet har ansvar for voldsoffererstatningsloven og for den faglige oppfølgingen av voldsoffererstatningsmyndighetene. På vergemålsfeltet har teamet forskriftsansvar og ansvar for den faglige oppfølgingen av vergemålsmyndighetene.

 • Domstolsteamet

  Domstolsteamet har ansvar for domstolfaglige spørsmål, og har oppgaver knyttet til regelverket på domstolfeltet, herunder prosessregelverk, rettsgebyrloven, domssognsforskriften og forskrift om elektronisk samhandling med domstolene (ELSAM-forskriften).

 • Advokat- og rettshjelpsteamet

  Advokat- og rettshjelpsteamet har ansvar for oppgaver knyttet til advokatregelverket, salærregelverket og rettshjelpsregelverket.Advokatregelverket regulerer bl.a. vilkår for å drive advokatvirksomhet, organisering av advokatvirksomhet samt tilsyns- og disiplinærsystemet. Salærregelverket regulerer fastsettelse av salær til bl.a. offentlig oppnevnte forsvarere og andre som yter rettshjelp i tillegg til oppnevnte sakkyndige og tolker. Rettshjelpsregelverket regulerer offentlig støtte til juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning.

 • Internasjonalt team

  Internasjonalt team har ansvar for behandling av både strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger, internasjonale barnebortførings- og samværssaker, saker om utlevering av lovbrytere til og fra Norge og apostille. Internasjonalt team har konvensjonsansvar på de respektive områdene, og er norsk sentralmyndighet på de fleste av nevnte fagfelt.