Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og gode rettsprosesser. Avdelingen har blant annet ansvaret for oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolfeltet, rettshjelp, advokatregelverk, den sivile rettspleien på grunnplanet, voldsoffererstatning, vergemål, utleverings- og arrestordreregelverket og øvrig internasjonalt strafferettslig og sivilrettslig samarbeid.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for domstolenes rammevilkår og overordnede retningslinjer. Ansvaret for den sentrale administrasjonen av de ordinære domstolene og jordskiftedomstolene er lagt til Domstoladministrasjonen. Avdelingen har fagansvar for domstolloven, voldsoffererstatningsordningen, regelverket om statens erstatningsansvar, og for regelverket om rettshjelp, salær og advokater. Sivilavdelingen har også ansvaret for utleverings- og arrestordrelovgivningen og for departementets saker innen internasjonalt strafferettslig og sivilrettslig samarbeid. Avdelingen har ansvaret for oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene samt vaktvirksomhet.

Sivilavdelingen har ansvar for etatsstyring og administrativ oppfølging av følgende virksomheter:

 • Domstoladministrasjonen
 • Den høyere påtalemyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Spesialenheten for politisaker
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Seksjoner i Sivilavdelingen:

 • Seksjon for økonomi og styring

  Seksjon for økonomi og styring (SØS) har ansvaret for statsbudsjettprosessene, økonomiske analyser, FoU og bygg. Seksjonen har ansvaret for etatsstyring og administrative møter med underliggende virksomheter, koordinere oppfølging av Riksrevisjonens rapporter og annen internadministrasjon i avdelingen. Seksjonen har ansvaret for den faglige oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, rettsgebyrloven og den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene.

 • Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp

  Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp (DAR) har ansvaret for domstolfaglige spørsmål, herunder organiseringen av domstolene, og tilknyttet regelverk som domstolloven, domssognsforskriften og forskrift om elektronisk samhandling med domstolene (ELSAM-forskriften). Seksjonen har ansvaret advokatregelverket, rettshjelpsregelverket og salærregelverket.

 • Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess

  Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess (UPS) har sentralmyndighetsfunksjon for både strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger, det overordnede ansvaret for internasjonale barnebortførings- og samværssaker, regelverket og saker om utlevering av lovbrytere til og fra Norge og apostille. Videre har seksjonen ansvaret for regelverket om voldsoffererstatning samt øvrige erstatningsordninger. Regelverket om vaktvirksomhet ligger også under seksjonens ansvarsområde.