Sivilavdelingen

Sivilavdelingen har ansvar for en rekke fagområder som er viktig for å ivareta enkeltindividets rettssikkerhet og legge til rette for gode rettsprosesser.

Sivilavdelingen har ansvar for følgende lover med tilhørende forskrifter:

 • Domstolloven
 • Utleverings- og arrestordreloven
 • Voldserstatningsloven
 • Rettshjelploven
 • Advokatloven
 • Vaktvirksomhetsloven
 • Rettsgebyrloven

Avdelingen har blant annet ansvar for domstolenes rammevilkår og den sivile rettspleien på grunnplanet, herunder forliksrådene. Avdelingen har videre ansvar for oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten og ulike typer erstatningsordninger. I tillegg har avdelingen ansvar for internasjonalt rettslig samarbeid.

Sivilavdelingen har ansvar for etatsstyring og administrativ oppfølging av følgende virksomheter:

 • Domstoladministrasjonen
 • Den høyere påtalemyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Spesialenheten for politisaker
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Seksjoner i Sivilavdelingen:

 • Seksjon for økonomi og styring

  Seksjon for økonomi og styring (SØS) har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettprosessene, etatsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter, økonomiske analyser, FoU og bygg. Seksjonen har også ansvar for faglig oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, rettsgebyrloven og den sivile rettspleien på grunnplanet (herunder forliksrådene). Seksjonen koordinerer i tillegg oppfølgingen av avdelingens Riksrevisjonssaker og annen intern administrasjon.

 • Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp

  Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp (DAR) har som oppgave å forvalte og utvikle regelverket som omhandler domstolene og er, sammen med seksjon for økonomi og styring, departementets kontaktpunkt overfor Domstoladministrasjonen. Seksjonen har også ansvar for regelverket for advokater og andre som yter rettslig bistand, blant annet regler om kvalifikasjonskrav, advokaters rettigheter og plikter og regulering av et effektivt tilsyns- og disiplinærsystem. Videre har seksjonen ansvar for regelverket som gjelder fri rettshjelp, som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov. Seksjonen følger også opp Norges internasjonale forpliktelser innenfor fagfeltet.

 • Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess

  Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess har ansvar for internasjonalt rettslig samarbeid knyttet til rettsanmodninger, utlevering og arrestordre, og møter også i relevante internasjonale fora. Seksjonen har ansvar for å forvalte og utvikle utleverings- og arrestordreregelverket. Seksjonen har sentralmyndighetsfunksjon for enkelte strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger og er departementets kontaktpunkt for Det europeiske rettslige nettverket. Videre er seksjonen, sammen med seksjon for økonomi og styring, departementets kontaktpunkt overfor Riksadvokatembetet. Seksjonen har også ansvaret for regelverket om voldserstatning og vaktvirksomhet. Seksjonen har også ansvar for ulike erstatningsordninger, som erstatning i anledning strafforfølging, statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning.