Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Avdelingen har ansvar for støttefunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, HR- og arbeidsgiverspørsmål, intern sikkerhet, digitalisering og IKT-utvikling i departementet og tilrettelegging for hensiktsmessige arbeidsprosesser.

Avdelingen har følgende seksjoner og enheter:

 • Seksjon for HR

  Departementets HR-funksjon, arbeidsgiverfunksjonen, HR-saker i sektor og departementets lønns- og personalpolitikk ligger i denne seksjonen. Seksjonen har også ansvar for kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering.

  Avdelingsdirektør Solveig Nowacki

 • Enhet for kontor- og lederstøtte

  Enheten ivaretar en rekke interne funksjoner på kontorsiden i tillegg til støttefunksjoner for ledere i departementet. Enheten sørger bl.a. for publisering på regjeringen.no av rundskriv og høringssaker og besvarer henvendelser fra publikum.  Enheten har ansvar for fakturabehandling og tilrettelegging ifm. større konferanser og reisevirksomhet.

 • Enhet for arkiv og dokumentforvaltning

  Enheten har ansvar for forvaltning av departementets papirbaserte og elektroniske arkiver. Enheten skal påse at gjeldende regelverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, samt interne retningslinjer og rutiner etterleves. Enheten har ansvar for daglig arkivdrift, herunder rådgivning og veiledning i arkivrelaterte spørsmål, systemstøtte og opplæring av departementets brukere, kvalitetssikring og journalføring, og publisering av offentlig journal på eInnsyn.

 • Enhet for intern IKT

  Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av departementets IKT-systemer, samt nye brukervennlige digitale løsninger.

 • Enhet for intern sikkerhet

  Enheten har ansvaret for sikkerhet internt i JD og koordinerer personellsikkerhet og tilgangsstyring.

 • Ledelsens sekretariat

  Ledelsens sekretariat har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse.